One of three columns
One of three columns
One of three columns

IRPC รับรางวัล Silver Class Sustainability Award 2020

หลังจากที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประเมินดัชนีความยั่งยืนในปีที่ผ่านมา และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ในอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งได้ประกาศผลเมื่อเดือนกันยายน 2562 ล่าสุด SAM ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนระดับโลกได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มดัชนี DJSI เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความอย่างยั่งยืนที่โดดเด่นใน 61 อุตสาหกรรม มีบริษัทกว่า 4,700 บริษัทชั้นนำทั่วโลกได้รับการประเมิน และยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ S&P Global เพื่อยกระดับการประเมินด้านความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ได้ประกาศผลใน The Sustainability Year Book 2020 โดย ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล Silver Class Sustainability Award 2020 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) รางวัลนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลก และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

อ่าน 19 ครั้ง

IRPC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือในการพัฒนา “โครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจากโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซี”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) IRPC  หม่อมหลวง ปีกทอง ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด และ คุณลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ จากโรงกลั่นน้ำมัน IRPC ไปสู่ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของ Thappline” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC และ คุณธนัช ปวรวิปุลยากร กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่าน 28 ครั้ง

IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก

คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เและเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้ที่ทำคุณงามความดี ที่ให้การสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ไออาร์พีซี ดำเนินโครงการขาเทียม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรม และองค์ความรู้ของบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนร่วม โดยบริษัทฯ บริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene จำนวนปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมวิจัยพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อนำมาผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้พิการ การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ และการร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

อ่าน 25 ครั้ง

IRPC ร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยคุณธวัชชัย ชัยปราโมทย์ ผู้จัดการส่วนงานกำกับองค์กร (CG) ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คประเทศไทย (GCNT) เข้าร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (.. 2562 2565) จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ณ  ห้อง Conference Room 1 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ ความตั้งใจจริงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และประชาสังคม ภายใต้กรอบหลักการ UNGPs ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ คุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) เยียวยา (Remedy) ในการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จึงได้มีการจัดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 2565) ขึ้นในวันนี้

 

อ่าน 76 ครั้ง

IRPC สนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 คุณกฤษฎา ประภัศรานนท์ ผู้จัดการส่วนความรับผิดชอบองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มไออาร์พีซี จำนวน 3,000 ขวดให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ สำหรับให้ผู้พิการขาขาดที่เข้ามารับบริการใส่ขาเทียม จำนวนประมาณ 150 คน รวมไปถึง ญาติของผู้พิการ ช่างทำขาเทียม แพทย์ นักภายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ ที่มาปฏิบัติงาน ณ หน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม ในระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2562 โดยมี ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้รับมอบ

ไออาร์พีซี ดำเนินโครงการขาเทียม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรม และองค์ความรู้ของบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม โดยบริษัทบริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene จำนวนปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ นอกจากการบริจาคเม็ดพลาสติกแล้ว บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมวิจัยพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อนำมาผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้พิการ การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ การร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

อ่าน 70 ครั้ง

IRPC ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาขน) ร่วมกับพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี

ไออาร์พีซี ร่วมกิจกรรมต่อต้านทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพันธะสัญญา UNGC 4 ด้าน (แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน) ที่ ไออาร์พีซี ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

อ่าน 61 ครั้ง

IRPC ร่วมเปิดตัวโครงการ “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย ไออาร์พีซี หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีจำนวน 32 แห่ง และ ก.ล.ต. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เปิดตัวโครงการ “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยในระยะแรกมีเป้าหมายให้แต่ละบริษัทรวมทั้ง ก.ล.ต. มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เริ่มตั้งแต่ลดการใช้สิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต และเรียนรู้ในการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การทำให้เกิดความยั่งยืนได้จะต้องมาจากตัวเราเองและความร่วมมือกันในสังคม จึงเป็นการทำความดีเพื่อแผ่นดินที่สามารถเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภายในองค์กรตนเอง และยังหวังว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้”

อ่าน 79 ครั้ง

IRPC ร่วมผนึกกำลัง “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)” ขับเคลื่อนประเทศยั่งยืนทุกมิติ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาขน) ร่วมเปิดตัว “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN)” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อแถลงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และรูปแบบความร่วมมือของ TRBN ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นเครือข่ายของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือ แลกเปลี่ยน ต่อยอด และบูรณาการกับภาคส่วนอื่น เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศ กระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อเป็นแนวทางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว

อ่าน 51 ครั้ง

IRPC รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ปี 2562

คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards)” ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งบริษัทฯ ต้องมีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ปี 2562 (Thailand Sustainability Investment :THSI) โดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน จะเป็นบริษัทฯ ที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) โดย คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับโล่ Thailand Sustainability Investment 2019 จาก คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะทำงาน เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่าน 68 ครั้ง

IRPC โชว์ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในงาน SET in the City 2019

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร คุณกัญญามาส ฤทธิเดช ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019” ภายใต้แนวคิด “เลือกความมั่งคั่ง ในแบบที่ใช่…สไตล์คุณ” โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ไออาร์พีซี ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดแสดงบูธที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมี อย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ในปีนี้ ไออาร์พีซี ได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจภาพรวม นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

อ่าน 51 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.