News & Events

2017-04-04IRPC ต้อนรับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Turnaround) ของบริษัทฯ
       คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสุรปให้กับ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Turnaround) ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง
        ทั้งนี้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวชื่นชมถึงผลการซ่อมบำรุงใหญ่ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ภายใต้มาตรการระบบควบคุมและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง ระบบติดตามการควบคุมรายละเอียดทุกขั้นตอนโดยประสานงานร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และขอให้บริษัทฯ ได้ติดตามกำกับดูแลและตรวจสอบกระบวนการผลิต ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบเขตประกอบการฯ
VIEWS : 49 Print
Back