News & Events

2017-07-12IRPC ยืนยันเจตนารมณ์ ในการมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
         คุณอนุสรณ์ มหากิจสิริ รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ภาคเอกชน แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการผลักดันการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในงานสัมมนา “Driving for sustainable development by social enterprise network” และการแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ  “เปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชน” ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อชุมชน (Social Enterprise) ที่เหมาะกับภาคเอกชนไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี คุณพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
         โครงการ “เปิดรั้วโรงงาน ประสานชุมชน” เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบการและการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ด้วยจิตสำนึกที่ช่วยเหลือห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม มีสามภาคที่เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันคือ โรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดย ไออาร์พีซี ร่วมมือกับ บริษัทฯ ภาคเอกชน เข้าร่วมการดำเนินงานนี้ ในรูปแบบ “Social Enterprise” ยึดถือการตอบแทนประโยชน์สู่สังคมเป็นแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ มีการนำผลกำไรจากการประกอบกิจการไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและและดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผลักดันส่งเสริมให้ชุมชน สังคม ได้รับการแบ่งปัน พัฒนา รวมทั้งแก้ปัญหาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนด้วยตนเอง โดยอาศัยการเติบโตอย่างยั่งยืน และความเข้มแข็งของการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ซึ่งเป็นวิถีของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
VIEWS : 245 Print
Back