2018-06-01IRPC รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018

        คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018) ในสาขา Social Empowerment จากโครงการ Smile Farm for Chance โครงการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ สามารถต่อยอดการตลาดสินค้าเกษตรตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได้ครอบครัวและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จาก Enterprise Asia องค์กรอิสระด้านส่งเสริมความรับผิดชอบและความยั่งยืนขององค์กรเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยรับรางวัลจาก  LT. General Sudhir Sharma - Former Quarter Master / General Indian Army / Advisor to Enterprise Asia ณ Manila Marriott Hotel, Philippines เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

กลับ พิมพ์หน้านี้