2018-05-25IRPC ร่วมสนับสนุนเยาวชนภาคใต้ ในโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 12”

         คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) มอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจากการจัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 12” ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้นท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
         ไออาร์พีซี ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะเยาวชนใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัด สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และยากต่อการแก้ไข อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชนที่มีความสามารถแต่ยังขาดโอกาส เป็นต้น  โดยหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ไออาร์พีซี และ บ.เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหาทางแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างหันมาทำกิจกรรมโดยนำวิชาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาแสดงออกในสังคม ทำให้เกิดการรู้จักคิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ในความสามารถที่ตนถนัดและนำมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ถูกต้อง ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบัน อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีต่อกัน ลดช่องว่างทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันในท้องถิ่นและนำไปสู่ความรัก ความปรองดอง  ความสามัคคีในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่างให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เป็นผลดีต่อตัวเยาวชนเองและต่อสังคมโดยรวม


กลับ พิมพ์หน้านี้