ข่าวและกิจกรรม

26.10.2012
ไออาร์พีซี - อุบล ไบโอ เอทานอล ลงนามสัญญาให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์

      คุณอธิคม เติบศิริกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน และรักษาการ   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการ และ คุณสายสุนีย์                  คูหากาญจน์ รองประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ Ethanol ที่คลังน้ำมัน ไออาร์พีซี พระประแดง เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อจัดเก็บและเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555         ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B

       ทั้งนี้ คลังน้ำมันไออาร์พีซี พระประแดง เป็นคลังสินค้าที่มีศักยภาพ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร สามารถรองรับเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ขนาด 10,000 ตัน พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและ            สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกส์อีกด้วย

  • จำนวนผู้เข้าชม : 586