เกี่ยวกับเรา

 • มกราคม 2559

  ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive Workforce)” ของคณะทำงานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วม รัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
 • มีนาคม 2559

  ลงนามเซ็นต์สัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการขยายตลาด Slack Wax ในตลาดประเทศอเมริกาและยุโรป โดยได้ทำการต่อสัญญาซึ่งมีมูลค่าสัญญากว่า 120 ล้านบาท
 • เมษายน 2559

  เปิดงาน EVEREST “Together We Can” “ร่วมกัน...เราทำได้” เพื่อประกาศเป้าหมายของโครงการ EVEREST และสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงาน ให้พร้อมร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ก้าวสู่บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563
 • มิถุนายน 2559

  ลงนามในสัญญา Auctioneer Agreement กับบริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเชีย จำกัด ในการบริหารจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ของ ไออาร์พีซี ที่มิได้มีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • มิถุนายน 2559

  บริษัทฯและสมาชิกผู้ก่อตั้ง โกลบอลคอมแพคเน็ตเวิร์ก ประเทศไทย Global Compact Network Thailand (GCNT) รวม 15 องค์กรชั้นนำ ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพคประเทศไทย (Global Compact Network Thailand Association) เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของไทย เข้าใจความสำคัญของการส่งเสริมความยั่งยืนตามหลักการของ UN Global Compact 10 ประการ ซึ่งเน้นให้ภาคธุรกิจส่งเสริมหลักความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต้านทุจริตในระดับประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงกับสหประชาชาติในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามข้อบังคับของสหประชาชาติ
 • กรกฎาคม 2559

  เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Data: COD) โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products หรือ โครงการ UHV) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
 • กรกฎาคม 2559

  บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจังหวัดระยอง ออกหน่วยทำขาเทียมให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง กว่า 220 ราย เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
 • สิงหาคม 2559

  บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 เพื่อจัดโครงสร้างการบริหารภายในและลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • กันยายน 2559

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI: Emerging Markets ในกลุ่ม Oil & Gas Refining & Marketing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 • กันยายน 2559

  บริษัทฯ ร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และร่วมเสวนาเปิดมุมมองในการเรียนอาชีวศึกษาที่สามารถสร้างอนาคตให้กับทั้งตัวผู้เรียนและประเทศชาติ รวมทั้งเผยความคืบหน้าของความร่วมมือในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านต่างๆ ในงานเปิดตัวโครงการ “Excellent Model School”
 • กันยายน 2559

  บริษัทฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2559 ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของไออาร์พีซี ในการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กันยายน 2559

  ลงนามในสัญญา “Krungsri e-Payment Service” สำหรับการซื้อสินค้าปิโตรเลียมผ่านระบบ IRON ซึ่งเป็นการบริการรับชำระเงินจากลูกค้า โดยผ่านระบบ e-Payment
 • ธันวาคม 2559

  ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน หรือ iPEC” ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีและกลุ่ม ปตท. 5 บริษัท ได้แก่ บมจ.ปตท. บมจ.ไทยออยล์ บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ เพื่อยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
 • ธันวาคม 2559

  ลงนามในสัญญางาน Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant ร่วมกับบริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จำกัด
 • ธันวาคม 2559

  ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ PCC Rokita SA (PCCR) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้กับ บริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ ในสัดส่วนร้อยละ 25 มูลค่าของรายการรวมเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท
 • ธันวาคม 2559

  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Excellent Model School” หรือ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 46 แห่ง กับ 14 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ
 • ธันวาคม 2559

  ลงนามสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด