ธุรกิจ IRPC

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ ไออาร์พีซี ประกอบด้วย

น้ำมันเชื้อเพลิง

ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเกรดต่างๆ

แนฟทา

ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดเบา ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงานปิโตรเคมี

ลองเรสซิดิว หรือ ATB

ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดหนัก ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

ยางมะตอย

ผลิตภัณฑน้ำมันชนิดหนักที่สุดที่ได้จาก กระบวนการกลั่น ใช้สำหรับงานก่อสร้างถนน