การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อร้องเรียน


บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องการร้องเรียนและการสอบสวนข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดคำจำกัดความของเรื่องร้องเรียน ช่องทางการรับเรื่อง นโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงและการพิจารณาผลการสอบ รวมทั้งวิธีการปิดเรื่องร้องเรียนและการเยียวยา พร้อมทั้งระบุบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนจบ เพื่อประกันความโปร่งใสและเป็นธรรมกับคู่กรณี

ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยการยื่นเรื่องตรงหรือผ่านทางไปรษณีย์ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 649-7000 โทรสาร 02 649-7982