การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship)
ตามแนวทางของ UN Global Compact