การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการสร้างสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เสถียรภาพ และยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิดและการปฏิบัติ ซึ่งมีอักษรย่อสอดคล้องกับ CSR: Corporate Social Responsibility นั่นคือ การให้ความสำคัญกับความ “หว่งใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข พัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กันเพื่อให้บริษัทฯ และ
บริษัทในเครือได้นำแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไปดำเนินการอย่างกว้างขวางทั้งองค์กร
บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

อ่านเพิ่มเติม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม

การเคารพสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม

ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
โดยควบคุม พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อผู้บริโภค และไม่เปิดเผยข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของผู้บริโภคให้แก่ผู้อื่น นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน

อ่านเพิ่มเติม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจหรือโครงการของบริษัทฯ ส่งผล
กระทบในทางลบแก่ชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพองค์ความรู้ และทรัพยากรของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและจัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการประหยัดพลังงานและมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน และจัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจะเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจจากการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สามารถสร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

จัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบที่สากลยอมรับ เพื่อเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม