การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยควบคุม พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย

1. โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการกลั่นและปิโตรเคมี รวมทั้งมีการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามสูตรและเงื่อนไข (Spec) ที่ลูกค้ากำหนดและเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินการให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคปลายทาง ซึ่งผลิตภัณฑ์มาจากวัตถุดิบต้นทางของบริษัทฯ ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณลักษณะพิเศษที่สูงขึ้นด้วยการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เม็ดพลาสติก BANBAX ต่อต้านแบคทีเรีย ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนสร้างโรงงานนาโนเคมิคัลเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกดังกล่าว มีพิธีเปิดโรงงานเป็นทางการในปี 2557 เป็นต้น

บริษัทฯ มีการสร้างข้อผูกพันร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างเช่น การคิดค้น พัฒนาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ Natural Color ร่วมกับคู่ค้า (บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกผสมสีธรรมชาติ (Natural Color Compound) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการผสมระหว่างเม็ดพลาสติกเดิมกับสีที่สกัดจากธรรมชาติแทนการใช้สีสังเคราะห์ โดยไม่ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดพลาสติกเปลี่ยนแปลง และอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพระดับสากล (food grade) สีธรรมชาติที่นำมาสกัดเบื้องต้นพัฒนาได้ 3 สี ได้แก่ สีเขียวจากผักโขม สีแดงจากครั่ง มะเขือเทศ หรือ สตรอเบอร์รี และสีเหลืองส้มจากขมิ้น พริกหยวกหรือแครอท เป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัย และเป็นการนำร่องผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ ทนความร้อน สีไม่ซีดจาง พร้อมขยายตลาดสู่ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นและจำหน่ายทั่วโลก และนอกจากผู้บริโภคซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแล้วบริษัทฯ ยังรับผิดชอบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิต โดยมีโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยหลายโครงการต่อเนื่องทุกปี

2. โครงการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชนด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

บริษัทฯ จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ครอบคลุม 5 พื้นที่ในความรับผิดชอบด้วยการจัดทำพิกัดและเก็บข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายกว่า 17,797 ครัวเรือน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงาน เป็นต้น

3. โครงการคลินิกปันน้ำใจ

บริษัทฯ จัดตั้ง “คลินิกปันน้ำใจ” ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขและตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไปให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้เข้ารับบริการ 4,702 คน และมียอดการทำบัตรสุขภาพ IRPC CARD รวม 112 ใบ

4. โครงการคลินิกเคลื่อนที่

บริษัทฯ ออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนรอบโรงงาน 3 ตำบล 2 เทศบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในปี 2557 มีจำนวนผู้มาใช้บริการ 576 คน มีการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชุมชน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนการตรวจรักษาสุขภาพประชาชนให้ตรงกับกลุ่มโรคโดยแพทย์เฉพาะทางในปีต่อไป โดยบริษัทฯได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้เข้ารับบริการได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง