การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และยังขยายผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีออกไปสู่สังคมภายนอก ได้แก่ เยาวชน ชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมหรือนำแนวทางของบริษัทฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป