การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบ และเป็นธรรมกับคู่ค้า และลูกค้า เป็นต้น โดยการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้ามีผลประเมิน ดังนี้ ธุรกิจปิโตรเลียมร้อยละ 87.5 ธุรกิจ ปิโตรเคมีร้อยละ 90.8 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ร้อยละ 87.6 ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินร้อยละ 77 ดังมีรายละเอียดอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2557 และรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้น ยังมีการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ และจิตสำนึก ด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส อาทิ โครงการอบรมเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการออกหน่วยขาเทียมโครงการดีกันนะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการสนับสนุนโรงเรียนเด็กพิเศษระยองปัญญานุกูลเป็นต้น และยังมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ที่มีความสำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการกำหนดแนวทางในการจัดซื้อต่างๆ เช่น การนำสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต พนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างต้องคัดเลือกผู้ค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ส่งมอบให้บริษัทฯ ต้องไม่ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตราย (Banned Substances) ผู้ค้าทุกรายต้องมีระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ระบบ ISO 14000, ISO 26000, REACH และ RoHs requirement เป็นต้น เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่ออันตรายจากสารเคมีที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ