การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง เป็นธรรม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและมีระเบียบการบริหารงานบุคคล ที่ส่งเสริมสิทธิและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อการเติบโตของบุคลากรทุกระดับ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและมีระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมสิทธิและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อการเติบโตของบุคลากรทุกระดับ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้มีสหภาพแรงงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือรวม 8 สหภาพ ทำให้พนักงานสามารถแสดงความเห็น หรือเสนอข้อเรียกร้องได้อย่างเป็นระบบตามกฎหมาย รายละเอียดอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหน้า 101