การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. โครงการซ่อมเสริมเติมสุขร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ

บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมจากการดำเนินงานด้าน CSR ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งต่อความสุขให้กับสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยการนำเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ POLIMAXX BANBAX ที่มีคุณสมบัติ สามารถยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย มาทำประโยชน์ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยผลิตขาเทียมให้ผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในปี 2557 บริษัทฯ บริจาคเม็ดพลาสติก BANBAX เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำขาเทียม จำนวน 20 ตัน ซึ่งเป็นการบริจาคอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 บริษัทฯ ได้นำพนักงานจิตอาสาร่วมออกหน่วยทำขาเทียมที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23 - 28 มีนาคม 2557 และยังได้ร่วมกับทางมูลนิธิฯ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการทำ "ข้อเข่าเทียมสำหรับเด็ก" เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยข้อเข่าเทียมดังกล่าวผลิตจากเม็ดพลาสติก Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) ที่ไออาร์พีซี เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยและรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกกร่อน เสียดสี และแรงกระแทกสูง เป็นที่ยอมรับในการนำมาใช้ทำข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม หรือ แม้แต่ข้อต่อต่างๆ ตามร่างกาย

2. โครงการ ๑ ช่วย ๙ ร่วมกับ สมศ. และ กลุ่มธนาคารผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ IRPC

บริษัทฯ ร่วมดำเนินโครงการ ๑ ช่วย ๙ กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษามิติใหม่ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมไทย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
  1. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
  2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการช่วยเหลือสถานศึกษา 9 แห่ง ให้พัฒนาตามแนวทางวงจรคุณภาพ
  3. เพื่อนำศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ออกแบบการพัฒนาร่วมกันโดยเน้นใน 4 ด้าน คือ สาระความรู้ด้านวิชาการ การส่งเสริมจริยธรรม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักเรียน และบทบาทของโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้เชิญกลุ่มธนาคารผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ IRPC รวม 6 ธนาคาร ร่วมสนับสนุนโครงการ ๑ ช่วย ๙ เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน
ในการนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับชมรม Four U For You ซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมค่ายสาระความรู้ทางวิชาการ เสริมความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และติวเข้มเพื่อสอบโอเน็ต ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ โรงเรียนฤทธิไกรศึกษาและโรงเรียนกัลยวิทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียนรวมประมาณ 900 คน และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักเรียน โดยนำคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ไปดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมแซม สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดทำเหล็กดัด ทาสีรั้วโรงเรียน ฯลฯ ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และ โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมบริการชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและเกษตรกรในเขตบ้านหนองยาง นำรถจักรยานยนต์ และ เครื่องจักรการเกษตรมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. โครงการสร้างคลองสร้างคนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการ

ศึกษาและประชาสงเคราะห์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม โดยใช้องค์ความรู้ของบุคลากรของบริษัทฯ เช่นในพื้นที่การผลิตของบริษัทที่จังหวัดระยอง บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการผลิต และยังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคหรือช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ชุมชนในพื้นที่ 4 ตำบล โดยบริษัทฯ ขุดอ่างน้ำสำรอง จำนวน 5 แห่ง ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงช่วยแก้ปัญหาประปาชุมชน ได้แก่ ช่วยแก้ปัญหาน้ำประปามีกลิ่นเหม็น แก้ปัญหาตะกอน แก้ปัญหาระบบกรองน้ำ

ในปี 2557 บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ ดำเนินโครงการสร้างคลองสร้างคน บริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนในพื้นที่แห้งแล้งภาคอีสาน ณ หมู่บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำและทำโครงการประปาชุมชน สำหรับการอุปโภคบริโภคและปลูกพืชผักเพื่อส่งขายเป็นรายได้ในครอบครัว โดยทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำนวน 5 อ่าง ให้มีความลึกเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 4 เมตร ทำให้เก็บน้ำได้เพิ่มประมาณ 100,000 ลบม. หรืออีกหนึ่งเท่าตัว ซึ่งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นจาก 350 ครัวเรือน เป็น 440 ครัวเรือน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการทำสวนครัว ครัวเรือนละ 30,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากดินที่ขุดลอกขึ้นมา โดยมีชาวบ้านมารับซื้อดิน ปริมาณ 47,300 ลบม. คิดเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาทและ ดินอีกจำนวน 7,000 ลบม. ได้นำไปใช้ถมสถานที่สำหรับสร้างศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศของป่าดอนโจร ป่าชุมชนของหมู่บ้านเนื้อที่ 2,800 ไร่ ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อปี 2553

4. โครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้คิวบิก (Cubic)

บริษัทฯ มีแผนดำเนินโครงการ Cubic เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ESG (Environment Social & Governance) ระหว่างบุคลากรของบริษัทฯ นักวิชาการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ โดยจัดโครงการในลักษณะหลักสูตรอบรม เสวนา มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ พนักงานบริษัทฯ เยาวชนและประชาชนทั่วไป จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 ของปี 2558