การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและจัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

1. ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ได้มีโครงการปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานลงจำนวน 17 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 1,432.57 ล้านบาท อาทิเช่น โครงการ Fuel Change Boiler Unit 04 โครงการ Reduce VOCs Emission from Asphalt Tanks by Installing Tempered Water System โครงการ Sea Water FGD Unit 02 Improvement เป็นต้น

2. ด้านการบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการจัดการของโรงงาน เช่น โครงการ สรุป (ZARUP) ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013 และ PTT Group OpEx Awards 2015 โดยการจัดทำระบบรวมศูนย์เพื่อคัดเลือกสาระสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจจากระบบข้อมูลของงานต่างๆ เช่น ข้อมูลการผลิต แผนการผลิต การใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ฯ นำเสนอผ่านระบบ Mobile Application แทนการเข้าตรวจสอบและทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ประหยัดแรงงาน พลังงานการสั่งการง่ายและเร็วขึ้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกพื้นที่ ลดขั้นตอนและวิธีการทำงาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 106.4 ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นยังมีโครงการอนุรักษ์พลังงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล Best Practice Sharing, PTT Group OpEx Awards 2015 ชื่อโครงการลดพลังงานที่เตาเผา 41B001A/B ลดอัตราการเผาทิ้งและปลดปล่อยน้ำมัน wash oil ที่หอกลั่นช่วยลดการปลดปล่อยสาร Sox, Nox และ Hydrocarbon ออกสู่บรรยากาศ และลดภาวะเรือนกระจก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 34.1 ล้านบาทต่อปี

นอกจากการบริหารจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน ทั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และทั่วทั้งโรงงาน ตัวอย่างเช่น สำนักงาน IRPC กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลในโครงการ Energy Save เวอร์! ของศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานลดลงร้อยละ 27.9 ด้วย 3 มาตรการหลักได้แก่ การรณรงค์ประหยัดพลังงาน Top Down Force ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการกำกับดูแลพนักงานให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และมาตรการลดการใช้พลังงานทันทีของระบบแสงสว่าง อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน

3. การจัดการของเสีย

บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ โดยนำหลักการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 พบว่าการบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตร้อยละ 80 สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 60 และนำไปผ่านกระบวนการจัดการก่อนนำกลับมาใช้ใหม่อีกร้อยละ 20 มีเพียงร้อยละ 20 ที่นำไปจัดการด้วยวิธีฝังกลบ

4. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Ecology)

บริษัทฯ ดำเนินโครงการปลูกป่าธรรมชาติรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 และในปี 2557 ได้เร่งส่งเสริมการเพาะกล้าไม้ชุมชน ได้แก่ ต.ตะพง ต.เชิงเนิน ต.นาตาขวัญ ต.บ้านแลง และเทศบาลนครระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังศูนย์เพาะกล้าไม้ทั่วประเทศและจัดซื้อกล้าไม้เพิ่มเติม จนบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตลอดจนมีแผนปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาต้นไม้หลังการดำเนินการปลูกแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณประมาณ 45 ล้านบาท ปัจจุบันเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้วประมาณ 267,300 ต้น