การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจหรือโครงการของบริษัทฯ ส่งผลกระทบในทางลบแก่ชุมชน

ไออาร์พีซีดำเนินกิจกรรมด้านสังคมตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้ความสำคัญในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์ด้าน CSR ตลอดจนกิจกรรมด้าน CSR ขององค์กร โดยแบ่งโครงการด้าน CSR ได้ 3 ประเภท ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน การปรับปรุงระบบการศึกษา และสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็งคู่กับชุมชน

ในปี 2559 ไออาร์พีซีได้มีโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมโดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค การยกระดับการศึกษาตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs และกับธุรกิจของไออาร์พีซี ดังนี้

หัวข้อ ความเชื่อมโยง กับเป้าหมาย SDGs ความเชื่อมโยงกับธุรกิจ ตัวอย่างโครงการ CSR
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภค ไออาร์พีซีมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลอดภัยต่อสุอนามัยของผู้บริโภค เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
 • โครงการขาเทียม บริษัทฯ ดำเนินโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน และบริจาคเม็ดพลาสติกนวัตกแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
 • ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ไออาร์พีซีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภายใต้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจองผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ Green ABS, natural color, wood plastic composite และ anti-bacteria agent เป็นต้น
การศึกษา ไออาร์พีซีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ผ่านการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคม และประเทศต่อไป
 • โครงการ 1 ช่วย 9 บริษัทฯ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ออกแบบการพัฒนาร่วมกันโดยเน้นใน 4 ด้าน คือ สาระ ความรู้ด้านวิชาการ การส่งเสริมจริยธรรม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักเรียน และ บทบาทของโรงเรียนในการพัฒนา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • IRPC Cubic Academy ไออาร์พีซีก่อตั้ง IRPC Cubic Academy สถาบันการเรียนรู้ 6 หลักสูตร เปิดฌอกาสให้พนักงานและบุคคภายนอกเข้าร่วมโครงการ
 • โครงการส่งเสริมสิทธิสตรีไออาร์พีซีร่วมกับสมาคมสิทธิสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ฝึกอบรมอาชีพ 50 หลักสูตร ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ยกระดับคุณภาพชีวิต ไออาร์พีซีร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการจัดตั้งโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน รวมทั้งน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ผ่านโครงการต่างๆ
 • โครงการลำไทรโยง ไออาร์พีซีมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการส่งเสริมเศรษกิจในชุมชน
 • กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซีร่วมเติบโตไปด้วยกันกับชุมชนจังหวัดระยองอย่างแข็งแกร่งด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ โครงการคลีนิคเคลื่อนที่และคลีนิคปันน้ำใจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ไออาร์พีซีเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • โครงการพืชสมุนไพร พันธุ์ป่าไม้คืนถิ่น ไออาร์พีซีได้ร่วมโครงการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร กล้วยไม้ป่า และดอกไม้ป่าภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ
 • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี ไออาร์พีซีได้ร่วมมมือกับกรมป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชม้องถิ่นป่าดอนโจน บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง จังหวัดบุรีรัมย์
 • เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี ไออาร์พีซีมีความมุ่งมั่นพัฒนาเป็นเขตประกอบการเชิงนิเวศตามกรอบการพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 5 ปี ในปี 2556-2560 และเป็นต้นแบบในการพัฒนาของจังหวัดระยอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่

1.รายงานประจำปี 2559 หน้า 177-201

2.รายงานความยั่งยืน 2559 หน้า 60-67

1. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone : EIZ)

จากนโยบายสู่บทบาทและภารกิจใหม่ของ ไออาร์พีซี ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Concept) เพื่อให้เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ในปี 2555 บริษัทได้รับการคัดเลือกจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น 1 ใน 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนำร่องของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ “IRPC กับแผนพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (IRPC-EIZ)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเห็นความจำเป็นที่จะต้องก้าวไปสู่การพัฒนา ภายใต้กรอบแนวคิดอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการปล่อยของเสีย และลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงสร้าง 5 มิติ 21 ด้าน โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องด้วยความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม จนถึงปี 2557 ได้พัฒนาไปถึงขั้นความร่วมมือกับเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ตัวอย่างของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย

2. โครงการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR in Process)

บริษัทฯ ได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือ CSR ตามหลักสากล UN Global Compact เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) ด้วยโครงการพัฒนาและ ปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจแล้วยังส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด หรือ UHV (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products) มูลค่าการลงทุนประมาณ 39,600 ล้านบาท เป็นโครงการที่นอกจาก จะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ำมันหนักแล้ว ยังช่วยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการที่ไม่ต้องจำหน่ายหรือส่งออกน้ำมันหนักไปเป็นเชื้อเพลิงตามโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วย นับเป็นโครงการใหญ่ที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นยังมีโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง หรือ CHP II (Muang Rayong Combined Heat and Power Project) มูลค่าการลงทุนประมาณ 13,400 ล้านบาท เป็นโครงการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีแบบหัวเผามลภาวะต่ำ (Dry Low Nox Burner) ทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ ไอเสียที่ระบายออกมาจึงมีมลพิษต่ำ ทำให้คุณภาพอากาศที่ระบายออกดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการ UHV กำหนดแล้วเสร็จในปี 2558 และ โครงการ CHP II กำหนดแล้วเสร็จในปี 2560

3. โครงการด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม (Social Development)

ซึ่งจัดเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี ตามกลยุทธ์ “Happy Rayong” ได้แก่
 1. โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชนประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 นี้ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเยาวชน การมอบทุนแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยวันที่ 27ตุลาคม 2557 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาที่วัดหนองฆ้อ จำนวน 74 ทุน เป็นเงิน 616,000 บาท และวันที่ 29 ตุลาคม 2557 จัดพิธีมอบทุนที่วัดปลวกเกตุ จำนวน 215 ทุน เป็นเงิน 1,793,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งหมด 289 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,409,000 บาท
 2. โครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคีวัดต่างๆ ที่อยู่ในรอบพื้นที่เขตประกอบการฯ เพื่อความสัมพันธ์อันดีและเป็นการทำบุญร่วมกันระหว่างชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปี และยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอีกด้วย ในปี 2557 นี้      ได้จัดให้มีการทอดกฐินจำนวน 15 วัด โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพหลัก 3 วัด และเป็นเจ้าภาพร่วมอีก 12 วัด
 3. โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยสิริเมธี และโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ กำเนิดวิทย์ ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายเป็นสถาบันที่เป็นเลิศ ด้านการวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี 2558
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างไออาร์พีซีและกลุ่ม ปตท.เพื่อจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สามารถเข้าชมได้ที่        http://www.irpct.ac.th/ หรือ IRPCT’s Value to Society
 5. โครงการสื่อสารเชิงรุก (Strategic Communication) เพื่อให้สังคม ชุมชน มีความมั่นใจในการเป็นผู้ประกอบการ ที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการสื่อสารกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการที่สำคัญดังนี้
  1. โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาเยี่ยมชม การดำเนินงานภายในบริษัทฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจต่อการดำเนินงานและโครงการลงทุน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนกลุ่มนักเรียน ข้าราชการ อสม. ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนได้ทำความรู้จักทำความเข้าใจการดำเนินงาน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 630 คน
  2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี ซึ่งเป็นโครงการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน ให้บริการห้องประชุม ร้านค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน คลินิกปันน้ำใจ กิจกรรมวันหยุดสำหรับเยาวชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 34,857 คน ยอดกิจกรรมสุดสัปดาห์ปี 2557 รวม 8,549 คน
  3. โครงการคณะเยี่ยมชม บริษัทฯ มีผู้มาเยี่ยมชมกิจการที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในปี 2557 รวม 4,495 คน
  4. โครงการสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านวารสารเชิงท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน เพื่อสร้างการรับรู้ และเผยแพร่การมีส่วนร่วมของ ชุมชน เยาวชน และพนักงานในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยเป้าหมายให้เกิดความตระหนักว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่ยากนัก ซึ่งจากการสื่อสารดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรเพิ่มขึ้น ในโครงการขาเทียม และคาดว่าจะมีผู้ร่วมโครงการอื่นๆ ในโอกาสต่อไป