การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบที่สากลยอมรับ เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่ทุกฝ่าย

นอกเหนือจากการรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)ประจำปี 2557 ตามแนวทางของ GRI ในระดับ G4 (หมายเหตุ: รายงานความยั่งยืนประจำปี 2556 GRI ในระดับ G3.1 GRI Checked Level A) นอกจากนั้น ยังจัดทำรายงาน Communication on Progress เสนอต่อ UN Global Compact ในระดับ Advance และมีแผนจัดทำรายงาน Integrated CSR ประจำปี 2557 - 2558 รายละเอียดนำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th

ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนดำเนินการโครงการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดต่อเนื่องจาก ปี 2557 ทั้งการขยาย ต่อยอดและพัฒนา ให้มีคุณค่าและมูลค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียได้สูงขึ้น และสร้างข้อผูกพันร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของคู่ค้าด้วยการวิเคราะห์ความสำคัญของคู่ค้า 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

 1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
 2. การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของคู่ค้า (ESG Risk Assessment) มุ่งเน้นการระบุความเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององค์กรในกระบวนการจัดซื้อจัดหา เช่น การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือ ไม่ซื้อสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารต้องห้าม เป็นต้น
 3. การวิเคราะห์ความสำคัญของคู่ค้า
 4. การจัดทำมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ค้า โดยมีมาตรการหลักๆ ดังนี้

  4.1 คู่ค้าหลัก (Critical Supplier)
  ต้องได้รับการตรวจสอบทุกปี มีการเยี่ยมชมพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้จัดการและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  4.2 คู่ค้ารอง (Non-Critical Supplier)
  คู่ค้ากลุ่มนี้จะต้องผ่านการประเมินคู่ค้าหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงและส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยเหตุที่โครงการลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ผนวกอยู่ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี และทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหน้า 70 ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืนตลอดไป