การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

นโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE Policy)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE Policy) ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประกาศให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซี ทุกระดับทราบและปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและให้ความสำคัญต่อการจัดการระบบคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพองค์กร และตอบสนองการดำเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการบริหารเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การบริหารคุณภาพ การจัดการความรู้และการเพิ่มผลผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย การตระหนักถึงภัยคุกคามและความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องระบบนิเวศและคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับปรุงการดำเนินงานด้าน QSSHE อย่างต่อเนื่องรวมไปจนถึงการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เอกสารอ้างอิง: นโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (click)

คำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลายหลายทางชีวภาพ

ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะผนวกการพิจารณาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปในกระบวนการการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณค่าทางชีวภาพที่มีความอ่อนไหวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

กรอบการปฏิบัติงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน บริษัทไออาร์พีซีฯ (IRPC QSSHE Policy) ซึ่งเป็นนโยบายระดับสูง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบ และบริหารการจัดการพื้นที่ปฏิบัติการ/ โรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งดำเนินงานกระบวนการต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือจะดำเนินการเพื่อสะท้อนความพยายามในการปกป้องและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้วยกระบวนการและกลไก
 • บูรณาการการประเมินและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการบังคับใช้นโยบาย QSSHE บริษัท ไออาร์พีซีฯ
 • จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติ
 • ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ (Operating Practices/ Procedures) ที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงและลดการสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss) ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม การดำเนินงานของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ดำเนินกิจกรรม การดำเนินงาน โดยรับผิดชอบในทุกพื้นที่ ที่มีความอ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • บ่งชี้การดำเนินการในการหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประยุกต์ใช้แนวทาง "การบรรเทาผลกระทบตามลำดับชั้น" ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง; การลดผลกระทบโดยปรับปรุงการดาเนินการให้ดีขึ้น หรือการชดเชย (Offset) ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
 • ค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบวก
 • บูรณาการการบ่งชี้ ประเมิน บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าไปในกระบวนการประเมิน (Due Diligence) ก่อนการควบรวมกิจการ การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสร้างความร่วมมือ การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพไปยังชุมชนท้องถิ่น พนักงาน และสาธารณชน
การวัดประสิทธิผลการดำเนินงาน ประสิทธิผลการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศจะถูกวัดผล โดย:
 • ประเมินและติดตามสถานะของความเสี่ยงจากกิจกรรม การดำเนินงานของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ติดตามตรวจสอบคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน ตามค่านิยมและแนวปฏิบ้ติที่กำหนด
ผลงานการวิจัยปาชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพของปี 2557 (click)