ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2017-12-14IRPC รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม ประจำปี 2560

        ดร.อรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) ระดับดีเยี่ยม จาก นายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 มีภาคเอกชนส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณา 104 บริษัท ไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 8 บริษัท ที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม (Best) และได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
        โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน เป็นความร่วมมือของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเอกชน ทำการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในรูปแบบของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีของ ไออาร์พีซี ที่จะสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการนำเสนอเป้าหมายและผลการดำเนินงานบนพื้นฐานการรักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อมของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าสู่การเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ในระดับสากลและได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการรายงานกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Mapping)

จำนวนผู้เข้าชม : 796 พิมพ์หน้านี้
กลับ