ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-01-09IRPC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ CAT-REAC industrial project

       คุณประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี สำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ IRPC และภาคอุตสาหกรรมเอกชน ณ ห้อง เซซาน - เรอนัวร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
       IRPC เชื่อว่า การลงนามในครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยการใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้นแบบ “OPEN INNOVATION” ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ที่บริษัทเอกชนร่วมมือในการทำวิจัยในสาขาตัวเร่งปฏิกิริยาของประเทศไทย ที่ภาครัฐและเอกชนจะนำความเชี่ยวชาญเฉพาะตนมาประสานกันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาในการทำวิจัยโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น สามารถกำหนดเป้าหมายว่าจะมุ่งไปทิศทางใด ภาคอุตสาหกรรมเอกชนจะสามารถระดมทุนเพื่อการวิจัยที่ตรงเป้าหมาย และมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างโอกาสและความแตกต่างให้เกิดเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม


จำนวนผู้เข้าชม : 1185 พิมพ์หน้านี้
กลับ