ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-06-27IRPC ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ CARE THE BEAR

        คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และองค์กรพันธมิตร ร่วมเปิดตัวโครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึง  สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) จึงส่งเสริมให้ลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัดกิจกรรม Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภค ให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13  “Climate Action” โดยจะขยายไปสู่พันธมิตรในวงกว้าง และคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 2,000 ไร่ เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี 2573
          ที่ผ่านมา IRPC ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในรูปแบบ “การจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ตามเกณฑ์การจัดประชุมสีเขียวภายในองค์กร ตามที่องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thai Business council of sustainable Development - TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ร่วมกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐและภาคเอกชนนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับโครงการ Care the bear ของ ตลท. ทึ่เปิดตัวในปีนี้ โดย IRPC เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดของเสียจากกิจกรรมนี้ลงให้มากที่สุด เช่น เดินทางร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ หรือ เดินทางร่วมกันแบบ car pool ควบคุมอุณหภูมิห้องประชุมที่ 25 องศาเซลเซียส แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเบาสบาย บริโภคหรือใช้ของสิ้นเปลือง อาทิ น้ำดื่ม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลือกจัดอาหารด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น จัดจุดคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อนำไป recycle อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โครงการนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน นอกเหนือจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กร เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

จำนวนผู้เข้าชม : 588 พิมพ์หน้านี้
กลับ