ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-07-10IRPC จัดกิจกรรม “Plastic Rights” ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ

        IRPC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบเขตประกอบการ ไออาร์พีซี จ.ระยอง จัดโครงการ “Plastic Rights พายเรือเก็บขยะอนุรักษ์แม่น้ำ ระยอง” โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมติรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สวนสาธารณะโขดปอ จ.ระยอง โดยมี หน่วยงานราชการจังหวัดระยอง ผู้นำและชุมชนชาวระยอง กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำ และแม่น้ำระยองให้สวยสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของชีวภาพ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาขยะในแม่น้ำอย่างมีแบบแผนและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิล และเข้าสู่กระบวนการจัดการต่อไป
         งาน Plastic Rights ตลาด 3R จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและคุ้มค่า โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนทั่วไปว่า “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น” ซึ่งส่งผลให้พลาสติกไม่เป็นภาระหรือขยะ ที่มีผลกระทบต่อสังคม ตามแนวทางการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ ด้วยหลักการ 3R คือ Reduce ใช้เท่าที่จำเป็น  Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ Recycle แยกก่อนทิ้ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง และโครงการ 5 ส. โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ มาให้สาระความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Big Cleaning คัดแยกขยะพลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี จ.ระยอง 

จำนวนผู้เข้าชม : 945 พิมพ์หน้านี้
กลับ