ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-08-16IRPC CG DAY 2018

       บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ส่วนงานกำกับองค์กร จัดงาน IRPC CG day 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปลูกฝังจิตสำนึกพนักงาน ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ด้วยจริยธรรม และความโปร่งใส  สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “กำกับดูแลกิจการอย่างไรในยุค 4.0” เพื่อเป็นการปรับตัว เตรียมความพร้อมรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงธุรกิจยุค 4.0 รวมไปถึงการใช้ดิจิตัลเป็นกลไกช่วยกำกับดูแล  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “GRC ภูมิคุ้มกันการปฏิบัติงานในยุค 4.0” โดยคุณอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณเจษฎา พรมจาต กรรมการและกรรมการตรวจสอบ คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินรายการโดย คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร  นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0“ โดย ดร.เสรี นนทสุต ผู้แทนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประเทศไทยจำนวนผู้เข้าชม : 781 พิมพ์หน้านี้
กลับ