ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-08-24IRPC ร่วมงาน PTT Group CG Day 2018 “Born to be Real”

        กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “Born to be Real” เน้นย้ำความโปร่งใสองค์กร (CG) ในยุค 4.0 ดึงนวัตกรรมและดิจิทัลร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง Synergy Hall  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นในการนำหลัก CG ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงการส่งต่อไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนลูกค้าและคู่ค้า เพื่อให้การประกอบธุรกิจร่วมกัน สอดคล้องกับนโยบาย CG 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ
        คุณสุกฤต์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง บริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิด โดย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวว่า การป้องกันการทุจริตจะต้องปรับกระบวนการให้ปิดช่องการทุจริต ซึ่งปัจจุบัน IRPC ได้นำระบบดิจิทัลมาช่วยตรวจสอบการเข้าออกของเงิน เมื่อมีสิ่งผิดปกติจะถูกตรวจสอบได้ทันก่อนจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้น และเน้นให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในทุกระดับชั้น มุ่งที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมเปิดให้มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนจำนวนผู้เข้าชม : 1118 พิมพ์หน้านี้
กลับ