2018-06-06IRPC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

      คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาคเอกชน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการฯ ซึ่งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไปด้วยกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 และมีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 หน่วยงาน ณ บริเวณโซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
    IRPC เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยได้พัฒนาความรู้และปรับพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ IRPC ที่พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่เหมาะสม เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

        

  

กลับ พิมพ์หน้านี้