การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ไออาร์พีซี มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ไออาร์พีซี มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ โดยในปี 2557 ไออาร์พีซี ได้จัดตั้งสำนักบริหารความยั่งยืนขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำากับดูแลองค์กรที่ดี โดยได้กำหนดนโยบาย กรอบการบริหาร จัดการความยั่งยืนของ ไออาร์พีซี ด้วยการขยายขอบข่ายจาก นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ ไออาร์พีซี ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของบริษัทฯ แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. หลักการเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลที่สำคัญอื่นๆ ตลอดจนผลักดันหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานตาม แผนงานความยั่งยืนของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นเลิศตามแนวทางการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ OEMS (Operational Excellence Management System) บริหารจัดการกระบวนการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) ผ่านการตอบสนองข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

โดยบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาระบบงาน กระบวนการ และเครื่องมือ ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร เพื่อการเปิดเผย ข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ ผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI และประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของ องค์กรผ่านการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ตลอดจนสื่อสารนโยบาย และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของไออาร์พีซี ให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ไออาร์พีซี มีนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Framework) และการบริหารจัดการความยั่งยืนในระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: Sustainability Management Element) ครอบคลุมมิติด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิมนุษยชน พนักงาน สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น