การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ความโปร่งใส (Transparency)

การรายงานด้านภาษี

ไออาร์พีซีคำนึงถึงความโปร่งใสและการดำเนินกิจการที่ดีด้านการรายงานด้านภาษีของบริษัทฯ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานการชำระภาษีในประเทศไทย รายได้ และกำไรจากการดำเนินงาน แบ่งตามจังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร และภูมิภาคอื่นๆ ในปี 2559 ดังนี้

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคส่วนต่างๆ

ไออาร์พีซีเล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรต่างๆ เพื่อความร่วมมือส่งเสริมในการผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และเพื่อการรักษาสิทธขององค์กรและแสดงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรผ่านกระบวนการจัดการอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ ไออาร์พีซีได้ประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งมีการชี้แจงถึงจุดยืนที่เป็นกลางทางการเมืองและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมายไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกระดับมีสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองอย่างเป็นอิสระ โดยจะต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมอันดีงามและต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

ในปี 2560 ไออาร์พีซีได้ให้การสนับสนุนสมาคมและองค์กร ที่มีศักยภาพในการเสริมสร้าง สนับสนุน นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับสาธารณะต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาทิ
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)
  • หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai LCA)
  • มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (T.E.I.)
  • World Economic Forum (WEF)
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)
  • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  (TSD)
  • United Nations Global Compact (UN Global Compact)
รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของไออาร์พีซีเพื่อการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ (หน่วย: บาท)

2556 2557 2558 2559
3,312,880 4,042,166 3,307,415 4,392,048
รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของไออาร์พีซีเพื่อการเข้าเป็นสมาชิกองค์กร 5 อันดับแรก (หน่วย: บาท)

รายชื่อองค์กร 2556 2557 2558 2559
World Economic Forum 1,566,795 1,849,650 1,728,165 2,116,542
Foundation for the Global Compact 448,767 492,186 490,110 1,085,999
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 475,080 941,600 470,800 470,800
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 256,800 256,800 252,520 252,520
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 250,000 250,000 250,000 250,000
รวม 2,997,442 3,790,236 3,191,595 4,175,861