เกี่ยวกับ IRPC

คณะกรรมการ

ดูเพิ่มเติม

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานกรรมการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557 สถาบัน PLLI บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุ่นที่ 5/2553, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD
  ประเทศสิงคโปร์และประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่นที่ 11/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค.2563 – ปัจจุบัน               รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2561 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ส.ค.2561 – พ.ค.2563          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ก.ย.2561 – ส.ค. 2563         กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2561 – ส.ค. 2561          ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ส.ค.2561           ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ต.ค.2560 – ส.ค.2561          กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2559 – ส.ค.2561         กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2558 – ส.ค.2561          กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2560 – ธ.ค.2560           ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2560 – ธ.ค.2560          ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จำกัด

ม.ค.2559 – ก.ย.2560        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – ธ.ค.2560           ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

พ.ย.2558 – มี.ค.2560          ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ต.ค.2558 – ธ.ค. 2558          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2557 – ธ.ค. 2558          ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เม.ย.2558 – ต.ค.2558         กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2557 – ก.ย.2558          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2555  –  ก.ค.2558       กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

มี.ค.2556 – ก.ย.2557          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2555 – ก.ย.2557          กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

มิ.ย.2555  – ก.ย.2557         กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2555  –  ก.ย. 2557       กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททิลีน จำกัด

พ.ย.2554 –  ก.ย.2557         กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

พ.ย.2554 –  ส.ค.2557         ประธานกรรมการ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด

ธ.ค.2554  –   มิ.ย.2557       กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด

ต.ค.2554 – ก.พ.2556          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • Master of Policy Science (M.P.S.) International Program, Saitama University, Japan
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 1
  สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย.2558-ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน               คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐสภา

มี.ค.2561 – ปัจจุบัน              ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2559 – ปัจจุบัน                       กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน               เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

2554 – ปัจจุบัน                       อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2551 – ปัจจุบัน                      กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ส.ค.2561                  กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2558 – ก.ย.2561                  ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560

2554 – ต.ค.2561                  อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ก.ย.2560 – 2562                  กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ต.ค. 2557 – เม.ย.2558        กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2556 – เม.ย.2558        ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2555                                       กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2552 – เม.ย.2558        กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน              ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย.2562 – พ.ค.2563          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2561 – ต.ค.2562          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2561-ก.ย.2561             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ก.พ.2562           กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.ย.2560 – ต.ค.2562           ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

มี.ค.2559 – ส.ค.2562          กรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

ก.พ.2559 – ธ.ค.2560           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2558 – พ.ย.2562          ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ส.ค.2558 – ม.ค.2559           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2556 – ก.ค.2558          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) รุ่นที่ 5/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 2/2551 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2560 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน            กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2561 – 2562                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

พ.ย. 2560 – 2561                 อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เม.ย.2559 – พ.ย.2560         กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2559 – ก.ย.2560          รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ต.ค. 2558 – 2562                 อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ก.ค. 2557 – ก.ย.2559          ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

2556 – 2557                          อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2554 – 2556                         รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2549 – 2554                         ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน

ดูเพิ่มเติม

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) ปี 2560, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • G – 20Y Summit 2015, ประเทศฝรั่งเศส
 • Mitsui – Harvard Business School HBS – Global Management Academy 2015 Japan and USA
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 วิทยาลัยการยุติธรรม
  สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD) Lausanne,
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษั บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน              รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค.2562 – ปัจจุบัน               รองประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

พ.ค.2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จำกัด

ม.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ.2562 – ส.ค.2562          ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

ต.ค.2560 – ม.ค.2562          ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด

2560                                       ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เม.ย.2559 – ม.ค.2562         รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2558 – 2559                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2558 – ม.ค.2562          กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2561                         ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ต.ค.2557 – ก.ย.2558          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2557                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2553 – 2555                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Economics / Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Economics / Macroeconomics and International Finance, Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9/2554 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Oxford Programme On Negotiation in Bangkok 2562 สถาบัน Leadership Focus Institute
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2559 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค.2561 – ปัจจุบัน              อธิบดีกรมสรรพากร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มิ.ย.2561 – ม.ค.2563          กรรมการ / ประธานกรรมการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2561 – ต.ค.2562           ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2561 – ต.ค.2562          กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561          กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561          กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561           ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ต.ค.2558 – พ.ค.2561           ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

พ.ย.2557 – ก.ย.2558           ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

พ.ย.2555 – พ.ย.2557          รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ก.ย.2553 – พ.ย.2555          อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป

ดูเพิ่มเติม

นายณัฐชาติ จารุจินดา

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายณัฐชาติ จารุจินดา

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA
 • Oxford Energy Seminar, UK
 • Break Through Program for Senior Executives (BPSE), IMD Institute, Switzerland
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2559 – ปัจจุบัน             กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2560 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2560-ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค.2562 – ม.ค.2563          กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2560 – มิ.ย.2562           ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

พ.ค.2557–เม.ย.2559           ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด

2556-เม.ย.2559                   กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2556-พ.ย.2558                    กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2556-2558                            ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2554-2556                            ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2553-2554                            รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที่ 1/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) รุ่นที่ 22/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2559-ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2559-ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน                         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน                         กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2560                          กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2557 – 2560                          ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

2556 – 2560                         กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2556 – 2559                          กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

2557 – 2558                         สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

2557 – 2558                         กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558                         ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2548 – 2555                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555                         ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด

2554 – 2555                         ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จำกัด

2551 – 2555                          ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

2551 – 2554                         ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

2551 – 2554                         กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2550 – 2554                         กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดูเพิ่มเติม

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 • หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) รุ่นที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association
 • หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 26/2555 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22
  สถาบันพระปกเกล้า
 • NIDA – Wharton Executive Leadership Program, Class 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2561 – ปัจจุบัน               กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.ย.2561 – ปัจจุบัน               รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค.2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ก.ย.2562 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย.2562 – ก.พ.2563          กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ค.2561 – พ.ย.2561          ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

ต.ค.2559 – ก.ย. 2561         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุท์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2559 – ก.ย. 2559         ผู้ช่วยกรรมการผูจัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2558 – มี.ค.2559           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2558 – มี.ค.2559           กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด

ดูเพิ่มเติม

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน Hochschule der Bundeswehr Muenchen
  (มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน), เยอรมนี
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 33
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต ครั้งที่ 5
  หัวข้อ Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”
 • สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG) รุ่น 7/2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2561                         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559                         กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2556 -2557                           เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

2556                                       ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ

2554 – 2556                         รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

ดูเพิ่มเติม

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 16 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton School University of Pennsylvania
 • หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2561                          ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2556 – 2557                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2555 – 2556                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2552 – 2555                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2548 – 2552                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนและบริหารบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า
 • PTT – GE Executive Program, GE Croton Ville, USA 2012
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2556
  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 103/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค..2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555 -2558                           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2552 – 2554                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 74
 • โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 52
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
 • หลักสูตรความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน               กรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน                        รองผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – 2561                          เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

ก.ย.2559 – พ.ค.2562          สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2559 – 2560                          รองเสนาธิการทหารบก  กองทัพบก

2558 – 2559                          เจ้ากรมยุทธการทหารบก กองทัพบก

ดูเพิ่มเติม

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Business Administration (MBA), Western Michigan University, USA
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 288/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 168/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน             กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน              ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2561 – เม.ย. 2562       รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เม.ย. 2558 – ก.พ. 2561       ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ดูเพิ่มเติม

นายจุมพล สำเภาพล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายจุมพล สำเภาพล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำมหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
 • ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การจราจรและขนส่ง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จากกระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)
 • ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making: SPSDM)
 • ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตร BRAINS” รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตรสื่อสุขภาพ” (HA รุ่นที่ 1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน                             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน                            กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 – ปัจจุบัน                                      คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2556 – 2559                               รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2554 – 2556                                         คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

2554 – 2556                                         รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ต.ค. 2552 – ก.ย. 2554                        ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า

         “ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน…

กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน

ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ”

 

และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง ฝ่ายเท่ากัน

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo