เกี่ยวกับ IRPC

คณะกรรมการ

ดูเพิ่มเติม

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

ประธานกรรมการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน              ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2563 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

ส.ค.2563 – ปัจจุบัน               รองประธานสภาอุตสาหกรรม งานคณะกรรมการ FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส.ค.2562 – ปัจจุบัน               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มี.ค.2562 – ม.ค.2564          กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2562 – พ.ค.2563          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2561 – ต.ค.2562          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2561 – ก.ย.2561            รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ก.พ.2562          กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.ย.2560 – ต.ค.2562           ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

มี.ค.2559 – ส.ค.2562          กรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

ก.พ.2559 – ธ.ค.2560           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2558 – พ.ย.2562          ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ส.ค.2558 – ม.ค.2559           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • Master of Policy Science (M.P.S.) International Program, Saitama University, Japan
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 1
  สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย.2558-ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน               คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐสภา

มี.ค.2561 – ปัจจุบัน              ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2559 – ปัจจุบัน                       กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน               เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

2554 – ปัจจุบัน                       อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2551 – ปัจจุบัน                      กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ส.ค.2561                  กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2558 – ก.ย.2561                  ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560

2554 – ต.ค.2561                  อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ก.ย.2560 – 2562                  กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ต.ค. 2557 – เม.ย.2558        กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2556 – เม.ย.2558        ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2555                                       กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2552 – เม.ย.2558        กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที่ 1/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) รุ่นที่ 22/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2559-ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2559-ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน                         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน                         กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2560                          กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2557 – 2560                          ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

2556 – 2560                         กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2556 – 2559                          กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

2557 – 2558                         สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

2557 – 2558                         กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558                         ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2548 – 2555                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555                         ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด

2554 – 2555                         ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จำกัด

2551 – 2555                          ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

2551 – 2554                         ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

2551 – 2554                         กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2550 – 2554                         กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดูเพิ่มเติม

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) รุ่นที่ 5/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 2/2551 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2560 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน            กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2561 – 2562                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

พ.ย. 2560 – 2561                 อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เม.ย.2559 – พ.ย.2560         กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2559 – ก.ย.2560          รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ต.ค. 2558 – 2562                 อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ก.ค. 2557 – ก.ย.2559          ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

2556 – 2557                          อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2554 – 2556                         รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2549 – 2554                         ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน

ดูเพิ่มเติม

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน Hochschule der Bundeswehr Muenchen
  (มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน), เยอรมนี
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 33
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต ครั้งที่ 5
  หัวข้อ Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”
 • สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG) รุ่น 7/2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2561                         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559                         กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2556 -2557                           เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

2556                                       ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ

2554 – 2556                         รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

ดูเพิ่มเติม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Economics / Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Economics / Macroeconomics and International Finance, Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9/2554 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Oxford Programme On Negotiation in Bangkok 2562 สถาบัน Leadership Focus Institute
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2559 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค.2561 – ปัจจุบัน              อธิบดีกรมสรรพากร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มิ.ย.2561 – ม.ค.2563          กรรมการ / ประธานกรรมการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2561 – ต.ค.2562           ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2561 – ต.ค.2562          กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561          กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561          กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561           ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ต.ค.2558 – พ.ค.2561           ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

พ.ย.2557 – ก.ย.2558           ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

พ.ย.2555 – พ.ย.2557          รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ก.ย.2553 – พ.ย.2555          อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป

ดูเพิ่มเติม

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. ) รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance Matters Australia
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) รุ่นที่ 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน             กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท วีอาร์ทวินส์ จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน             กรรมการ บริษัท ดริ๊งค์มี ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท เดอะ แบล็คไท เซอร์วิส จำกัด

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2562 – ก.พ. 2562        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2556 – ม.ค. 2562        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2562                              ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

ม.ค. 2560 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

มี.ค. 2558 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

ต.ค. 2557 – ม.ค. 2562        กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2557 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ม.ค. 2557 – ม.ค. 2562        กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ย. 2556 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

พ.ย. 2556 –  ม.ค. 2562       กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561        กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

มิ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561         กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ก.พ. 2558 – มิ.ย. 2560        ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด

ส.ค. 2557 – พ.ค. 2561        ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ส.ค. 2557 – ก.ค. 2559        ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด

ม.ค. 2557 – ก.พ. 2561        ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ย. 2556 –  มิ.ย. 2558       กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ดูเพิ่มเติม

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 16 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton School University of Pennsylvania
 • หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2561                          ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2556 – 2557                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2555 – 2556                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2552 – 2555                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2548 – 2552                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนและบริหารบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายจุมพล สำเภาพล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายจุมพล สำเภาพล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำมหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
 • ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การจราจรและขนส่ง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จากกระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)
 • ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making: SPSDM)
 • ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตร BRAINS” รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตรสื่อสุขภาพ” (HA รุ่นที่ 1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน                             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน                            กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 – ปัจจุบัน                                      คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2556 – 2559                               รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2554 – 2556                                         คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

2554 – 2556                                         รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ต.ค. 2552 – ก.ย. 2554                        ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่มเติม

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Laws (LL.M), Columbia University School of Law, New York, USA
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 ปี 2562 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (TIJ RoLD) รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ปี 2561 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 ปี 2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 38/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน             กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มี.ค. 2561 – ธ.ค. 2563        กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2560 – ธ.ค. 2562       กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561        กรรมการ East Mediterranean Gas Company S.A.E.

ก.พ. 2560 – ม.ค. 2561        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2556 – มี.ค. 2561                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ก.พ. 2560 – ส.ค. 2560        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2559 – มิ.ย. 2560        ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560)

2552 – ก.พ. 2559                 ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ เพียงพนอ จำกัด

ดูเพิ่มเติม

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา

กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา

กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท มหาบัณฑิต Law and Management วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสำนักศึกษาอบรมวิชาว่าความ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร The Executive Program by Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (SEP 21)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • อบรมหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 20
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค.2564 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 – ปัจจุบัน                       ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2563 – ปัจจุบัน                       คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านการทุจริต พ.ศ 2564

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2563 – ปัจจุบัน                       อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2561 – ปัจจุบัน                       คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2559 – ปัจจุบัน                       คณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558 – ปัจจุบัน                     ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ก.พ. 2564                 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562                          ที่ปรึกษากฎหมายในคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2561 – 2562                          กรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 – 2562                          ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การรถไฟแห่งประเทศไทย

2561 – 2562                          กรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

2561                                       อนุกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่นำเสนอคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2561                                       อนุกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

2561                                       อนุกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2560 – 2561                          ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่น จำกัด
2559 – 2561                          ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำกัด

2559 – 2560                          กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas S.A.E.
2559 – 2560                          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมายอีกหน้าที่หนึ่ง

2559 – 2560                          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2555 – 2558                          กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

2554 – 2559                          กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • Bachelor of Engineering in Sanitary Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D in Environmental Engineering, Institute National de Science Applique’e de Toulouse (INSA-Toulouse) ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5 สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค.2564 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน             รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน              ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน            ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

ธ.ค. 2538 – ปัจจุบัน              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ค. 2559 – เม.ย. 2561       ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เม.ย. 2553 – พ.ค. 2559       หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายชวลิต ทิพพาวนิช

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ

นายชวลิต ทิพพาวนิช

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) สถาบัน Harvard Business School, Executive Education
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program (GE : PTT Executive Leadership)
  สถาบัน GE Global Learning Crotonville Leadership ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562-2563
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5
 • Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน                      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน                ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

ธ.ค.2563 –ปัจจุบัน                รองประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน               คณะกรรมการอำนวยการ (Council of Trustees) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2563- ปัจจุบัน                กรรมการ / กรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ธ.ค. 2563- ปัจจุบัน                กรรมการคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก.ค. 2563- ปัจจุบัน               กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

เม.ย.2562 – พ.ย.2563         กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด

พ.ย.2561 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

ต.ค.2561 – พ.ย.2563          กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่งรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2558 – 2559                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

2556 – 2558                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Leadership Development Program, MDP III Business Management, MDP III People Management, Advanced Management Program (AMP) 3 – Business and People Management สถาบันผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท
 • หลักสูตร Leadership Develpoment Program II (LDP II) ประเทศจีน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน                             กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2558  – ปัจจุบัน                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน                              กรรมการ บริษัท สุเอช เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสเซส จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน                             กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

เม.ย. 2561- ปัจจุบัน                              กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ส.ค. 2557 – ก.ย. 2558                        ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า

         “ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน…

กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน

ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ”

 

และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง ฝ่ายเท่ากัน

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo