เกี่ยวกับ IRPC

คณะกรรมการ

ดูเพิ่มเติม

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานกรรมการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุ่นที่ 5/2553, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร์และประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557 สถาบัน PLLI บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ปี 2561
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่นที่ 11/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ก.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค.2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค.2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย.2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค.2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค.2561 – ส.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2560 – ส.ค.2561 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค.2560 – ส.ค.2561 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • เม.ย.2559 – ส.ค.2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2560 – ธ.ค.2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย.2560 – ธ.ค.2560 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จำกัด
 • ม.ค.2559 – ก.ย.2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย.2558 – ธ.ค.2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • พ.ย.2558 – มี.ค.2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • ต.ค.2558 – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย.2558 – ต.ค.2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2557 – ก.ย.2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2557 – ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • มี.ค.2556 – ก.ย.2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย.2555 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • มิ.ย.2555 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย.2555 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย.2555 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • ก.พ.2555 – ก.ย. 2557 กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททิลีน จำกัด
 • ธ.ค.2554 – มิ.ย.2557 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด
 • พ.ย.2554 – ก.ย.2557 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
 • พ.ย.2554 – ส.ค.2557 ประธานกรรมการ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด
 • ต.ค.2554 – ก.พ.2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • Master of Policy Science (M.P.S.) International Programme Saitame University, Japan
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย.2552 – เม.ย.2558 กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย.2556 – เม.ย.2558 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2557 – เม.ย.2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
 • ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ลำดับที่ 192)
 • ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557
 • ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ปัจจุบัน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดูเพิ่มเติม

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มี.ค.2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ก.ย.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • ก.ค.2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • มี.ค.2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
 • ก.พ.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ธ.ค.2560 – ก.พ.2562 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค.2561 – ก.ย.2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ.2559 – ธ.ค.2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค.2558 – ม.ค.2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2556 – ก.ค.2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (นบส.) รุ่นที่ 2/2551
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นบส.) รุ่นที่ 65/2552
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
 • หลักสูตรนักบริการระดับสูง 2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นบส.) รุ่นที่ 5/2556
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งในบริษัทมหาชน

 • ม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ

 • ต.ค.2559 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.ค. 2557 – ก.ย.2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
 • 2556 – 2557 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • 2554 – 2556 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • 2549 – 2554 ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน
ดูเพิ่มเติม

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Leadership Development Program III, สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD) Lausanne, Switzerland
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • สัมมนา “Briefing on International Anti-Corruption International cases and practices”, สมาคมส่งเสริมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Mitsui – HBS Global Management Academy 2015 Japan – USA
 • G – 20Y Summit 2015, France
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติธรรมระดับสูง (บยส,) รุ่นที่ 19 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ต.ค.2557 – ก.ย.2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ก.พ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ต.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
ดูเพิ่มเติม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Economics, / Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
 • ปริญญาเอก Economics / Macroeconomics and International Finance, Claremont Graduate University, USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9/2554
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 93/2550
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 4/2558
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ

 • 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • 2555 – 2558 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • 2553 – 2555 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
ดูเพิ่มเติม

นายณัฐชาติ จารุจินดา

กรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายณัฐชาติ จารุจินดา

กรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA
 • Oxford Energy Seminar, UK
 • Break Through Program for Senior Executives (BPSE), IMD Institute, Switzerland
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • เมษายน 2559 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค.2557 – เม.ย.2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
 • 2556 – เม.ย.2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – พ.ย.2558 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติการศึกษา
 • Ph.D. (Chemical Engineering), Monash University, Melbourne, Australia
 • M.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology (AIT)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท. 10)
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 22/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที่ 1/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ก.ย.2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค.2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ

 • 2556–ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 • 2557 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2554 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จำกัด
 • 2551 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • 2551 – 2554 ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
 • 2551 – 2554 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • 2550 – 2554 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ดูเพิ่มเติม

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) รุ่นที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association
 • หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ / 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ก.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • พ.ค.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

 • ต.ค.2559 – ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุท์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค.2559 – ก.ย. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผูจัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค.2558 – มี.ค.2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค.2558 – มี.ค.2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
ดูเพิ่มเติม

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน Hochschule der Bundeswehr Muenchen (มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน), เยอรมนี
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 33
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”
 • สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG) รุ่น 7/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • เม.ย.2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 – 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2556 -2557 เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
 • 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
 • 2554 – 2556 รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
ดูเพิ่มเติม

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 16 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton School University of Pennsylvania
 • หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • เม.ย.2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2557 – 2561 ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2556 – 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2555 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนและบริหารบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า
 • PTT – GE Executive Program, GE Croton Ville, USA 2012
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2556 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 138/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 74
 • โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 52
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
 • หลักสูตรความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปวิฟิก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มิ.ย.2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค.2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 2561 – ปัจจุบัน
  รองผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2560 – 2561
  เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • ก.ย.2559 – พ.ค.2562
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2559 – 2560
  รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • 2558 – 2559
  เจ้ากรมยุทธการทหารบก กองทัพบก
ดูเพิ่มเติม

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Business Administration (MBA), Western Michigan University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ก.พ. 2561 – เม.ย. 2562 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • เม.ย. 2558 – ก.พ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 

ดูเพิ่มเติม

นายจุมพล สำเภาพล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายจุมพล สำเภาพล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำมหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่
  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
 • ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
  การจราจรและขนส่ง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
  กระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)
 • ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสุงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  (Systematic Problem Solving and Decision Making: SPSDM)
 • ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตร Brains” รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตรสื่อสุขภาพ” รุ่นที่ 1 สถาบันจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2555
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน             ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 2550 – ปัจจุบัน        คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • เม.ย. 2556 – 2559               รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 • 2554 – 2556                       คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 • 2554 – 2556                       รองปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 • ต.ค. 2552 – ก.ย. 2554          ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

 

 

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า

         “ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน…

กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน

ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ”

 

และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง ฝ่ายเท่ากัน

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.