เกี่ยวกับ IRPC

คณะผู้บริหาร

ดูเพิ่มเติม

นายชวลิต ทิพพาวนิช

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ

นายชวลิต ทิพพาวนิช

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) สถาบัน Harvard Business School, Executive Education
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program (GE : PTT Executive Leadership)
  สถาบัน GE Global Learning Crotonville Leadership ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562-2563
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5
 • Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน                      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน                ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

ธ.ค.2563 –ปัจจุบัน                รองประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน               คณะกรรมการอำนวยการ (Council of Trustees) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2563- ปัจจุบัน                กรรมการ / กรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ธ.ค. 2563- ปัจจุบัน                กรรมการคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก.ค. 2563- ปัจจุบัน               กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

เม.ย.2562 – พ.ย.2563         กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด

พ.ย.2561 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

ต.ค.2561 – พ.ย.2563          กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่งรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2558 – 2559                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

2556 – 2558                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Executive Development Program by Fiscal Policy Research Institute Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with Maxwell School of Syracuse University
 • Advanced Management Program (AMP) 2 – People Management
 • CFOs Orientation Course for New IPOs ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2561 – ปัจจุบัน              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค.2561 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน             กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน             กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินปฏิบัติงานในตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

2559-2561            ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2556-2559            ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ PTT Regional Treasury Center Pte Ltd.

2554-2556            ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียน
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • NIDA Executive Leadership Program – Wharton University of Pennsylvania
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 36/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค.2562 – ปัจจุบัน              รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2562 – ปัจจุบัน              เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

ก.ค.2561 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด

ม.ค.2559 – ปัจจุบัน               รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ม.ค.2559 – ปัจจุบัน               รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน                กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

ก.พ.2555 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ธ.ค.2557 – ก.พ.2562           กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2559 – ธ.ค.2561           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2558-มิ.ย.2560             กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด

ม.ค.2559-ธ.ค.2559              รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2555-ก.ค.2559             กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด

ต.ค.2555-เม.ย.2558            กรรมการ บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จำกัด

2554-2558                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2553-2554                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ /รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการตลาด) National University, San Diego, สหรัฐอเมริกา
 • PLLI Leadership Development Program, IMD, Singapore
 • Advance Management Program, DDI
 • Leadership / The 7 HABITS of Highly Effective People, PacRim / FranklinCovey
 • PTT HBS Leadership Development Program, Class 1, Harvard Business School, India & China
 • Refinery Economics, Solomon Associates, Singapore
 • Advance Price Risk Management, Invincible Energy, Singapore
 • หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance Matters Australia

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค.2562-ปัจจุบัน                 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค.2562 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท กว่างโจว ไซจวี๋ เพอร์ฟอร์แมนซ์ พอลิเมอร์ จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ม.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2561-ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย.2561-มี.ค.2562             กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

ต.ค.2561-ธ.ค.2561              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2559-ธ.ค.2561             เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2559-ธ.ค.2561              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2557-2558                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2556-2557                            รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ / รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2555-2556                            ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ / รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2554-2555                            ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2553-2554                            ผู้จัดการส่วนน้ำมันดิบและวัตถุดิบปิโตรเลียม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • GE Global Customer Summit, ASEAN Executive Program, Crotonville, USA
 • หลักสูตร Leadership Development Program III, PTT Leadership and learning Institute
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 32 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Advanced Management Program 3 (AMP3), PTT Leadership and learning Institute
 • โครงการ Executive Energy Management Program (EEM) รุ่นที่ 3 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค. 2562-ปัจจุบัน                รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค.2562-ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด

มี.ค.2562-ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

มี.ค.2560-ปัจจุบัน                 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

เม.ย.2560-ปัจจุบัน                กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค.2562 – ก.พ.2562          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2560-ธ.ค.2561            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2557-2559                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2554-2557                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 2 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2553-2554                            รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 2 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูง Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร The Manager สถาบันการบริหารและจิตวิทยา รุ่นที่ 47
 • หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance Matters, Australia ปี 2558
ประวัติการทำงาน
 • 2557-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทมหาชน

 • 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทฯ

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิควิศวกรรมปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 106/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน             รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน                      ผู้จัดการฝ่าย ประจำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด

ต.ค.2562– ปัจจุบัน                กรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ก.ย.2562                ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท พีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำกัด

2556 – 2562                         ผู้จัดการส่วน สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

2556 – 2560                        ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจเฉพาะทาง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556                        พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงานในบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

ดูเพิ่มเติม

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมศาสตร์) สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร์) เครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทสามัญ-เครื่องกล (สก) สภาวิศวกร
ประวัติการทำงาน
 • 2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด
 • 2554-2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารเขตประกอบการไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2554 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2553 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2546-2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพองค์กร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด
 • 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ตพอร์ทัล จำกัด
ดูเพิ่มเติม

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร The Global Petrochemical Industry
 • หลักสูตร Lummus Technology Seminar, Lummus Technology a CB&I company
 • หลักสูตร Project Management (FOSTER WHEELER)
 • หลักสูตร The Global Customer Summit GE Crotonvill, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Leadership Development Program II, PTT Leadership and Learning Institute
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ม.ค. 2560 – ธ.ค.2561 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2557- ธ.ค.2559 ผู้จัดการฝ่ายสไตรีนิคส์และอะโรเมติกส์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายประนาช โกศายานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิตการกลั่น

นายประนาช โกศายานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิตการกลั่น
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร PTT-HBS Leadership Development Program 1
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 25
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน    รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานปฏิบัติการผลิต บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2561    ผู้จัดการฝ่ายโรงกลั่น สายงานปฏิบัติการผลิต
 • 2553 – ต.ค.2557           ผู้จัดการฝ่ายน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สายงานปฏิบัติการผลิต

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติม

นายปรเมศร์ จุลวิชิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา

นายปรเมศร์ จุลวิชิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา
ประวัติการศึกษา
 • วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร์) วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท / รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) /สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • MINI MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Leadership Development Program II
 • IRPC Culture Transformation Leading with
 • Inspiration and Capability Drive
ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา                                                          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ม.ค.2561 –ก.ค. 2563    ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาโรงงาน 2
 • ต.ค. 2557 – ธ.ค 2560   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและความเชื่อมั่นโรงงาน
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo