เกี่ยวกับ IRPC

คณะผู้บริหาร

ดูเพิ่มเติม

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Leadership Development Program III, สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD) Lausanne, Switzerland
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • สัมมนา “Briefing on International Anti-Corruption International cases and practices”, สมาคมส่งเสริมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Mitsui – HBS Global Management Academy 2015 Japan – USA
 • G – 20Y Summit 2015, France
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติธรรมระดับสูง (บยส,) รุ่นที่ 19 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ต.ค.2557 – ก.ย.2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ก.พ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ต.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
ดูเพิ่มเติม

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค.2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 2559-2561 ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2559 ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ PTT Regional Treasury Center Pte Ltd.
 • 2554-2556 ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียน
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ม.ค.2559 – ธ.ค.2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ.2558 – มิ.ย.2560 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด
 • ม.ค.2559 – ธ.ค.2559 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ.2555 – ก.ค.2559 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด
 • ต.ค.2555 – เม.ย.2558 กรรมการ บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จำกัด
 • 2554 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ / รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ม.ค.2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • พ.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด
 • ก.ค.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
 • ม.ค.2559 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
 • ม.ค.2559 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด
 • ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด
 • ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
ดูเพิ่มเติม

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

นางสาววนิดา อุทัยสมนภา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด
ประวัติการศึกษา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการตลาด) National University, San Diego, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • PLLI Leadership Development Program, IMD, Singapore
 • Advance Management Program, DDI
 • Leadership / The 7 HABITS of Highly Effective People, PacRim / FranklinCovey
 • PTT HBS Leadership Development Program, Class 1, Harvard Business School, India & China
 • Refinery Economics, Solomon Associates, Singapore
 • Advance Price Risk Management, Invincible Energy, Singapore
 • หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance Matters Australia
ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ต.ค.2561 – ธ.ค.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค.2559 – ธ.ค.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ / รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ / รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554 ผู้จัดการส่วนน้ำมันดิบและวัตถุดิบปิโตรเลียม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ม.ค.2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด
 • ก.พ.2559 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทมหาชน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • พ.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
 • พ.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
ดูเพิ่มเติม

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Leadership Development Program III, PTT Leadership and learning Institute
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 32 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มี.ค. 2562-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มี.ค.2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
 • เม.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ม.ค.2562 – ก.พ.2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2560-ธ.ค.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2557-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 2 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2554 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 2 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Executive Development Program
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มี.ค.2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2555-ก.พ.2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์ 1 และฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2554 ผู้จัดการฝ่ายคอมเพล็กซ์ 1 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธรรมศักดิ์ ปัญโญวัฒน์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูง Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร The Manager สถาบันการบริหารและจิตวิทยา รุ่นที่ 47
 • หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance Matters, Australia ปี 2558
ประวัติการทำงาน
 • 2557-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทมหาชน

 • 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทฯ

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทฯ

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิควิศวกรรมปิโตรเคมี
  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

 • ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน
  ผู้จัดการฝ่าย ประจำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ต.ค.2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด
 • ต.ค.2562– ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2561 – ก.ย.2562
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท พีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำกัด
 • 2556 – 2562
  ผู้จัดการส่วน สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2560
  ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจเฉพาะทาง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556
  พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงานในบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

 

ดูเพิ่มเติม

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมศาสตร์) สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร์) เครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทสามัญ-เครื่องกล (สก) สภาวิศวกร
ประวัติการทำงาน
 • 2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด
 • 2554-2557 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารเขตประกอบการไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2554 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2553 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2546-2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด
 • 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ตพอร์ทัล จำกัด
ดูเพิ่มเติม

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร The Global Petrochemical Industry
 • หลักสูตร Lummus Technology Seminar, Lummus Technology a CB&I company
 • หลักสูตร Project Management (FOSTER WHEELER)
 • หลักสูตร The Global Customer Summit GE Crotonvill, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Leadership Development Program II, PTT Leadership and Learning Institute
ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ม.ค. 2560 – ธ.ค.2561 ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2557- ธ.ค.2559 ผู้จัดการฝ่ายสไตรีนิคส์และอะโรเมติกส์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดูเพิ่มเติม

นายประนาช โกศายานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต

นายประนาช โกศายานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร PTT-HBS Leadership Development Program 1
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 25
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน    รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานปฏิบัติการผลิต บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2561    ผู้จัดการฝ่ายโรงกลั่น สายงานปฏิบัติการผลิต
 • 2553 – ต.ค.2557           ผู้จัดการฝ่ายน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สายงานปฏิบัติการผลิต

 

 

 

 

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.