เกี่ยวกับ IRPC

Milestones

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

2561

มกราคม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผล การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน ภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 7 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

มกราคม

ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ้ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน ยุทธศาสตร์ ด้านดิจิทัล ซึ่่งเป็นการพลิกโฉมธุรกิจมุ่งสู่ IRPC 4.0 ให้เป็นผู้นำด้านดิจิทัลของกลุ่มบริษัทพลังงาน ในประเทศไทย โดยหาแนวทางประยุกต์นำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทุกกระบวนการใน องค์กร ได้แก่ Operation System (OPS 4.0), Integrated Supply Chain (ISC 4.0), Corporate Commercial & Marketing (CCM 4.0) และ Enterprise Resource Planning (ERP 4.0)

มกราคม

ลงนามโครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี ฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี สำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมเอกชน เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนางานวิจัยและ การพัฒนาของประเทศ ที่ภาครัฐและเอกชนจะนำความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาประสานกันให้เกิดการพัฒนา เทคโนโลยีด้านตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

กุมภาพันธ์

ลงนามโครงการ PTT Rayong Academy กับ สโมสร พีทีที ระยอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สร้าง โอกาสให้กับเยาวชนฯ สามารถศึกษาด้านวิชาชีพที่ IRPCT ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา

กุมภาพันธ์

ร่วมกับสมาชิก Global Compact Network Thailand สนับสนุนเจตนารมณ์ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อน หลักสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย ภายใต้ วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กุมภาพันธ์

รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility 2017 ด้วยการ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จาก Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

กุมภาพันธ์

รับรางวัล1 ใน 100 บริษัทชั้นนำทางด้านพลังงานระดับโลก ประจำปี 2560 (Thomson Reuters 2017 Top 100 Global Energy Leader) จาก Thomson Reuters ซึ่งเป็นองค์กรข่าวที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก

กุมภาพันธ์

ลงนามการขายหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด เพิ่มเติมอีกร้อยละ 25 ให้กับ บริษัท PCC Rokita SA จากประเทศโปแลนด์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้าน Polyol ทั้งด้านการขยายตลาดในกลุ่มเอเชีย

มีนาคม

เข้าร่วมโครงการ Thailand Blockchain Community Initiative” จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับธนาคาร 14 แห่งในไทย และรัฐวิสาหกิจและ องค์กรธุรกิจใหญ่ 7 แห่ง เพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ทางธุรกิจของประเทศ

มีนาคม

รับรางวัลการดำเนินโครงการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี ส่วนร่วม (Total Productive Maintenance & Management: TPM) จากสถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance)

  • โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และ ปิโตรเลียมแท็งค์ฟาร์ม ได้รับรางวัล TPM part 2: Award for Excellence in Consistent TPM Commitment (โดยได้รับรางวัล TPM part 1: Award for TPM Excellence เมื่อปี 2559)
  • โรงงานโอเลฟินส์ โรงงานอะโรเมติกส์ และ ปิโตรเคมีแท็งค์ฟาร์ม ได้รับรางวัล TPM part 1: Award for TPM Excellence
มีนาคม

ลงนาม License Agreement และ Engineering Agreement สำหรับโครงการ Maximum Aromatics (MARS) กับบริษัท UOP LLC. ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น Technology Licensor โดย UOP ได้ดำเนินการ ออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2561

เมษายน

คลังน้ำมันไออาร์พีซีอยุธยา รับรางวัลสถานประกอบ กิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ อาเชียน (ASEAN-OSHNET Awards) ประเภทการ ปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice Awards) จากกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักร กัมพูชา

พฤษภาคม

รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ในการเป็นเขต ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (IRPC Eco Industrial Zone; EIZ) ระดับ 5 (Happiness) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มิถุนายน

รับรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards 2018 ระดับ Bronze Award ในประเภท Award for Innovation in Human Resources Management, Planning & Practice โดยการพิจารณารางวัลจากผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักสร้างนวัตกรรม และนักการศึกษาด้านธุรกิจ ซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก จำนวนกว่า 200 คน เพื่อให้การยกย่องและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน เกี่ยวกับความสำเร็จและผลงานด้านบวกขององค์กร ต่าง

มิถุนายน

รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018) จาก Enterprise Asia ในสาขา Social Empowerment โครงการ Smile Farm for Chance

มิถุนายน

ลงนามประกาศเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค ประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาคเอกชน และมูลนิธิ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ จัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทย ลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570

มิถุนายน

บริษัทฯ ร่วมกับ องค์กรภาคเอกชน 36 องค์กร ประกาศ 12 เจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนของประเทศ และร่วมพิธีแสดงความมุ่งมั่นภาค เอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา อย่างยั่งยืนของประเทศ

มิถุนายน

รับรางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia จากการคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อมูลจากผลสำรวจ ความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ กรรมการบริษัท และผู้บริหารทั่วภูมิภาคเอเชีย

  • รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor Relations) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่
  • รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
  • รางวัลประเภทองค์กร Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
สิงหาคม

รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น จากกระทรวง พลังงาน

สิงหาคม

พิธีเปิดโครงการลำไทรโยงโมเดลปี 2561 ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ประกาศ เจตนารมณ์ของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนและผู้มาร่วมงาน ในการกำหนดนโยบายงบประมาณด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม ร้อยละ 3 ของผลกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เนื่องจากงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต้อง ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและสร้างความ มั่นใจให้ชุมชนและสังคม

สิงหาคม

รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry 4: GI4) จำนวน 9 โรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กันยายน

แถลงข่าวโครงการ IRPC 4.0 หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ในกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีภายในปี 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ GDP ในมิติ Power of “Digital” บูรณาการ ระบบดิจิทัล และนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ เข้ามาร่วมใช้ ในขั้นตอนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อย กว่า 3,300 ล้านบาทต่อปี

กันยายน

กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 600,000 บาท เพื่อทำงานวิจัย

กันยายน

รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 5 โรงงาน ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน (REFY) โรงงานผลิต Ethylene โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube) โรงงาน NANO Chemical และโรงผลิตพลัง ไอน้ำและไฟฟ้าร่วม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

กันยายน

บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม การกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซของโลก ในปี 2561 คงสถานะการเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ตุลาคม

รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ รางวัล Thailand Sustainability Investment (รางวัล หุ้นยั่งยืน) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตุลาคม

บริษัทฯ ได้รับผลประเมิน CG ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 และเป็นหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัท จดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ตุลาคม

รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018 เป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES)

ตุลาคม

รับรางวัล BRONZE STEVIE® WINNERS: ประเภท Communications or PR Campaign/ Program of the Year: Internal Communications สำหรับการสร้างสรรค์ แคมเปญสื่อสารภายในองค์กร เช่น Teammate Blog, IRPC Ambassadors, Do thing together และ One Coin One Chance จากสถาบัน International Business Awards (Stevie Awards) ประเทศ สหรัฐอเมริกา

พฤศจิกายน

รางวัลดีเด่น SET Awards 2018 ประเภทรางวัล บริษัทนวัตกรรม Best Innovative Company Awards จากผลงาน Convert HDPE to Specialty Pipe Grade จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสาร การเงินธนาคาร

พฤศจิกายน

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับ ลูกค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยออกแบบตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์และของใช้ ในร้านที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “Green Concept”

พฤศจิกายน

รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมิน ในระดับ TOP 50 ของบริษัทที่มี CG ดีที่สุดในอาเซียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 2017 โดย มี 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

พฤศจิกายน

บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจชั้นนำ ของประเทศ เปิดตัวโครงการ “B.VER – Blockchain Solution for Academic Document Verification” แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการตรวจสอบเอกสารทาง การศึกษาด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ให้สถาบัน การศึกษาหรือองค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบวุฒิ การศึกษา หรือ Transcript ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แบบเรียลไทม์ครั้งแรกของประเทศไทย

ธันวาคม

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ใน ฐานะ Founding Member (1 ใน 15 บริษัทเอกชน ผู้ร่วมก่อตั้ง) ร่วมเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ “Global Compact Network Thailand: GCNT” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและ ยั่งยืนภายใต้แนวทาง United Nations Global Compact

ธันวาคม

รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2018) ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับรางวัล ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ธันวาคม

รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 6 รางวัล

ประเภทการบริหารงานคุณภาพ โรงงานโอเลฟินส์  ประเภทการจัดการพลังงาน โรงงานผลิตเอทิลีน

ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงงานบีทีเอ็กซ์ประเภทการบริหารความปลอดภัย โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว  ประเภทการจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบ ต่อสังคม โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิสสไตรีน

รางวัลของปี 2561 ที่ประกาศผลในต้นปี 2562

รางวัลองค์กรโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) • รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Class: TQC

2560

มกราคม

ร่วมเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6 กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทฯ เป็นแนวโน้ม เครดิตมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) จากแนวโน้มเครดิตเป็นลบ (Negative Outlook) และคงอันดับ เครดิตที่อันดับ ‘A-(tha)’

กุมภาพันธ์

ดำเนินการซ่อมบำรุงโรงงานครั้งใหญ่ตามแผน (Major Turnaround) ทุก 5-6 ปี

มีนาคม

ลงนามสัญญาซื้อขายไอน้ำ กับบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) และลงนามสัญญา บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์แอมโมเนียและไซโคลเฮกเซน กับบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด

มิถุนายน

ได้รับการรับรอง (Re-Certification) การต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และบริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC

มิถุนายน

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และองค์กรสมาชิกรวม 39 องค์กร

กรกฎาคม

เลิกกิจการบริษัท ไออาร์พีซีพีซีซี จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มธุรกิจโพลีออล โดย บริษัท ไออาร์พีซีพีซีซี จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ในสัดส่วนร้อยละ 50 และบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ ร้อยละ 50

กรกฎาคม

บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการผลักดันการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม “Social Enterprise” เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัทภาคเอกชน

สิงหาคม

ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท.

กันยายน

โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานโพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion, PPE) เพิ่มขึ้นอีก 160,000 ตันต่อปีเป็น 635,000 ตันต่อปี เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2560

กันยายน

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ของอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Refining and Marketing) ของโลก ประจำปี 2017 โดยเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM Yearbook ให้อยู่ในกลุ่ม Silver Class

กันยายน

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชน ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แบบมีนวัตกรรมตามกรอบ Thailand 4.0 ร่วมกับเครือข่าย Global Compact Network Thailand (GCNT)

กันยายน

บริษัทฯ ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำนวัตกรรม Krungsri Blockchain’s Interledger มาใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรก ในการซื้อขายน้ำมัน ระหว่างไออาร์พีซี และคู่ค้าในต่างประเทศ

พฤศจิกายน

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด (IRPC Polyol) ได้การรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

ธันวาคม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด เพิ่มเติม อีกร้อยละ 25 ให้กับบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ PCC Rokita SA ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 50:50 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลียูริเทนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product)

ธันวาคม

โรงงานโพลีโพรพิลีนคอมพาวด์ (Polypropylene Compound, PPC) แห่งใหม่ โดยใช้กระบวนการผลิต แบบขั้นตอนเดียว (In-line Compound) ของ Japan Polypropylene Corporation เริ่มดำเนินการผลิตเชิง พาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2560 ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตโพลีโพรพิลีนเพิ่มขึ้นอีก 140,000 ตันต่อปี เป็น 775,000 ตันต่อปี

2559

มกราคม 2559

ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive Workforce)” ของคณะทำงานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วม รัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)

มีนาคม 2559

ลงนามเซ็นต์สัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการขยายตลาด Slack Wax ในตลาดประเทศอเมริกาและยุโรป โดยได้ทำการต่อสัญญาซึ่งมีมูลค่าสัญญากว่า 120 ล้านบาท

เมษายน 2559

เปิดงาน EVEREST “Together We Can” “ร่วมกัน…เราทำได้” เพื่อประกาศเป้าหมายของโครงการ EVEREST และสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงาน ให้พร้อมร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ก้าวสู่บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563

มิถุนายน 2559

ลงนามในสัญญา Auctioneer Agreement กับบริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเชีย จำกัด ในการบริหารจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ของ ไออาร์พีซี ที่มิได้มีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

มิถุนายน 2559

บริษัทฯและสมาชิกผู้ก่อตั้ง โกลบอลคอมแพคเน็ตเวิร์ก ประเทศไทย Global Compact Network Thailand (GCNT) รวม 15 องค์กรชั้นนำ ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพคประเทศไทย (Global Compact Network Thailand Association) เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของไทย เข้าใจความสำคัญของการส่งเสริมความยั่งยืนตามหลักการของ UN Global Compact 10 ประการ ซึ่งเน้นให้ภาคธุรกิจส่งเสริมหลักความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต้านทุจริตในระดับประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงกับสหประชาชาติในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามข้อบังคับของสหประชาชาติ

กรกฎาคม 2559

เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Data: COD) โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products หรือ โครงการ UHV) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

กรกฎาคม 2559

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจังหวัดระยอง ออกหน่วยทำขาเทียมให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง กว่า 220 ราย เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สิงหาคม 2559

บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 เพื่อจัดโครงสร้างการบริหารภายในและลดต้นทุนการดำเนินงาน

กันยายน 2559

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI: Emerging Markets ในกลุ่ม Oil & Gas Refining & Marketing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กันยายน 2559

บริษัทฯ ร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และร่วมเสวนาเปิดมุมมองในการเรียนอาชีวศึกษาที่สามารถสร้างอนาคตให้กับทั้งตัวผู้เรียนและประเทศชาติ รวมทั้งเผยความคืบหน้าของความร่วมมือในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านต่างๆ ในงานเปิดตัวโครงการ “Excellent Model School”

กันยายน 2559

บริษัทฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2559 ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของไออาร์พีซี ในการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กันยายน 2559

ลงนามในสัญญา “Krungsri e-Payment Service” สำหรับการซื้อสินค้าปิโตรเลียมผ่านระบบ IRON ซึ่งเป็นการบริการรับชำระเงินจากลูกค้า โดยผ่านระบบ e-Payment

ธันวาคม 2559

ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน หรือ iPEC” ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีและกลุ่ม ปตท. 5 บริษัท ได้แก่ บมจ.ปตท. บมจ.ไทยออยล์ บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ เพื่อยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ธันวาคม 2559

ลงนามในสัญญางาน Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant ร่วมกับบริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จำกัด

ธันวาคม 2559

ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ PCC Rokita SA (PCCR) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้กับ บริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ ในสัดส่วนร้อยละ 25 มูลค่าของรายการรวมเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท

ธันวาคม 2559

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Excellent Model School” หรือ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 46 แห่ง กับ 14 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ

ธันวาคม 2559

ลงนามสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2558

มกราคม 2558

ลงนามร่วมทุนกับบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product) ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โพลิยูริเทน โดยเน้นตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก

กุมภาพันธ์ 2558

โล่เกียรติยศด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท บลูไลท์ อุตสาหกรรม จำกัด เปิดตัวกระเป๋าเดินทางที่ทำจากเม็ดพลาสติก Green ABS ครั้งแรกของโลกภายใต้แบรนด์ “คาจิโอนี่ (CAGGIONI)” มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนแรงเสียดสี เหนียวและยืดหยุ่นได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป

มีนาคม 2558

การลงนามความร่วมมือทางการผลิตและการค้า เพื่อซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ ABS Powder และ Resins กับบริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation

เมษายน 2558

รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 ประเภทรางวัลพิเศษ Top Business Strategy Award จากนิตยสาร Business Plus ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมษายน 2558

บริษัทฯ เปิดตัวสถาบันการเรียนรู้ “IRPC CUBIC ACADEMY” ปั้นบุคลากรคุณภาพ ขับเคลื่อนองค์กร สู่ความยั่งยืนตามนโยบายและแนวทางหลักของกลุ่ม ปตท. “สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ก้าวสู่การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างความเป็นมืออาชีพในสายงานและสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

เมษายน 2558

รางวัล Best Investor Relations by Company in 2015 จาก Corporate Governance Asia

พฤษภาคม 2558

บริษัทฯ ร่วมเปิดตัวโครงการความร่วมมือการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และ ไออาร์พีซี ทั้งนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ

มิถุนายน 2558

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของเล่นพลาสติกผสมไม้ หรือ “Wood Plastic Composite” ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Trix Track” เป็นการดึงเอาจุดเด่นของพลาสติกมาผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้เข้าไว้ด้วยกัน

มิถุนายน 2558

การลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มกำลังผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion Project: PPE) และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ (Polypropylene Compound and Specialties Project: PPC) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Propylene จากโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene Valued: UHV)

มิถุนายน 2558

รางวัล Carbon Footprint for Organization 2015 ในโครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain เพื่อการส่งออกเป็นรายแรกของประเทศไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม

มิถุนายน 2558

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 รางวัลระดับ Excellence จากโครงการปรับปรุงและรวมระบบงานภาษีสรรพาสามิต (Excise Integrated System) รางวัลชมเชย จากโครงการ Intelligence PORT & TANK Service

มิถุนายน 2558

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ด้าน Social Empowerment จากโครงการ “From Bench to Community” (โครง การขาเทียม) จาก Enterprise Asia

กรกฎาคม 2558

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปก.) ระดับประเทศ ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิงหาคม 2558

บริษัทฯ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สิงหาคม 2558

บริษัทฯ รับมอบรางวัล Asia Best Employer Brand Awards 2015 จากสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employer Branding Institute ประเทศอินเดีย

กันยายน 2558

การลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคารกสิกรไทย เพื่อใช้ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำมันดิบกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และรองรับการขยายงานในอนาคต

กันยายน 2558

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI Emerging Market ให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอยางยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท Oil & Gas ประจำปี2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ตุลาคม 2558

การลงนามสัญญาขาย Propylene จากโครงการ UHV (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products) กับบริษัท Marubeni Thailand Co.,Ltd.

ตุลาคม 2558

บริษัทฯ ประกาศใช้ i SPIRIT เป็นค่านิยมใหม่ขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ตุลาคม 2558

รางวัล Thailand Sustainability Investment Awards 2015 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทย

ตุลาคม 2558

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2558

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2015 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

ตุลาคม 2558

โล่‹เกียรติคุณ ในโครงการ ๑ ช่วย ๙ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตุลาคม 2558

รางวัลบุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

พฤศจิกายน 2558

บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท นิปปอน เอ แอนด์ แอล จำกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Product) ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สไตรีนิคส์คอมพาวด์ โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่ม AEC

พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น และรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากโครงการ“คณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 (Board of the Year Awards 2015)” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พฤศจิกายน 2558

โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง (Muang Rayong Combined Heat and Power Project: CHP II) เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 1

พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ เปิดตัวโครงการ “EVEREST” พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศยกระดับศักยภาพขององค์กรทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรเพื่อ “มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดที่ท้าทาย และยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน” เช่นเดียวกับการไตขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลก

พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ของ ASEAN ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

ธันวาคม 2558

โครงการ Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ในช่วงงานทดสอบเดินเครื่อง คาดว่าจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสแรกของปี 2559

ธันวาคม 2558

รางวัล Best Corporate Governance Asia 2015 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ร่วมให้คำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles: CRBP) ในงานความยั่งยืนในมิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหน้า (Children Sustainability Forum: Business for the Future)

ธันวาคม 2558

บริษัทฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) ระดับดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2558 ไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 32 บริษัท ที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน จากทั้งสิ้น 106 บริษัท โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน

2557

มกราคม 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ให้แก่ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติประจำปี พ.ศ. 2556

มกราคม 2557

บริษัทฯ สามารถเพิ่มชองทางการจัดจำหน่ายสไตรีนทางรถบรรทุก ซึ่งให้กำไรต่อหน่วยสูงขึ้น และสามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งได้กว่า 1,000 ตันต่อเดือน

มกราคม 2557

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ World Economic Forum 2014 เวทีเศรษฐกิจโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

กุมภาพันธ์ 2557

เริ่มดำเนินการก่อสร้างขยายท่าเรือ Wharf 3 ในโครงการ Capacity Improvement เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้มากขึ้น และรองรับโครงการ Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) และโครงการอื่นๆ ในอนาคต

มีนาคม 2557

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) 2013 ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เมษายน 2557

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก EPS ไดนำ Averis Technology มาเสริมความแข็งแกรงของกระบวนการผลิต เป็นผลให้สามารถลดการใช้สารเคมี สาธารณูปโภคและสามารถดำเนินการผลิตได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างมีเสถียรภาพที่สูงขึ้น

เมษายน 2557

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน Call to Action : Anti-Corruption and the Global Development Agenda ของ UN Global Compact (UNGC) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนา และสรรสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาคมโลกให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจ

เมษายน 2557

บริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

พฤษภาคม 2557

การลงนามซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน กับ Shell International Eastern Trading Company (SIETCO)

พฤษภาคม 2557

การลงนามเพื่อขยายความร่วมมือทางการค้า ผลิตภัณฑ์ TDAE กับ Ban Hon Specialty Oil Company Limited ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยจะร่วมกันพัฒนาตลาดสินค้าน้ำมันไร้สารพิษในเอเชีย

มิถุนายน 2557

การลงนามสัญญาซื้อขายยางมะตอย กับ บริษัท Horizon Petroleum ซึ่งเป็นการต่อสัญญารายปีในกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษของ ไออาร์พีซี

มิถุนายน 2557

การลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิตยาง (Rubber Process Oil) กับ บริษัท Victoria International Petroleum ที่มีตลาดใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน

มิถุนายน 2557

บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ลงนามความร่วมมือในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้ในการตรวจวัด และการรับรองคาร์บอนเครดิต จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

มิถุนายน 2557

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ Rubber Process Oil จำนวน 40 ตัน ทางรถบรรทุกสารเคมี (ISO Tank) ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ประเทศจีน ความร่วมมือทางการค้าในครั้งนี้ส่งผลให้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางด้านการตลาดในประเทศจีนเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท.

กรกฎาคม 2557

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วงเงิน 15,000 ลานบาท โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ จะนำไปใชชำระคืนหุนกู้และเงินกู้ที่ครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

สิงหาคม 2557

พิธีเปิดโรงงาน NANO Chemical ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง โดยมีผลิตภัณฑ์แรกเป็นผงสารเคมีที่มีคุณสมบัติฆาเชื้อแบคทีเรีย (POLIMAXX BANBAX) ได้มากกว่าร้อยละ 99 ตามมาตรฐานการตรวจสอบของประเทศญี่ปุน (JIS Z 2801)

สิงหาคม 2557

บริษัทฯ ขยายกำลังผลิตโรงผสมน้ำมันหล่อลื่นพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (Lube Blending Business Improvement) โดยขยายกำลังการผสมน้ำมันหล่อลื่นเพิ่มเป็น 72 ล้านลิตรต่อปี รองรับกับปริมาณความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการเขาสูประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน AEC

กันยายน 2557

บริษัทฯ และกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงยุติคดีที่มีต่อกันทั้งหมด ทำให้บริษัทฯสามารถจัดโครงสร้างบริหารจัดการสินทรัพยรวมทั้งทรัพย์สินที่มีอยูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กันยายน 2557

การลงนามความร่วมมือทางการค้าเพื่อจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ให้กับบริษัทฯ CPC Corporationสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

กันยายน 2557

โรงงานโพลิโพรพิลีน ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามโครงการ Technical Service Agreement (TSA) ของ Licensor Novolen ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เช่น เกรดพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม

ตุลาคม 2557

บริษัทฯ รวมกับบริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกผสมสีธรรมชาติ (Natural Color Compound) ครั้งแรกในประเทศไทย นำร่องผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ ทนความร้อน สีไม่ซีดจาง พร้อมขยายตลาดสู่ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น จำหน่ายทั่วโลก

ตุลาคม 2557

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดอันดับการดำเนินงาน ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ Anti-Corruption Progress Indicator ระดับ 4 (Certified) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์

พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ประเภท Emerging Markets 2014 ในกลุ่ม Oil & Gas Industry

พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM Yearbook 2015 ให้อยู่ในกลุ่ม Bronze Class

พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ ได้รับรางวัลพัฒนาการสูงสุดของกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Mover)

พฤศจิกายน 2557

การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานโพลิเอทิลีนจาก PE natural เป็น PE-Pipe grade โดยเพิ่มกำลังการผลิต PE-Pipe grade จาก 45,416 ตันต่อปี ในปี 2557 เป็น 120,000 ตันต่อปี ในปี 2558

ธันวาคม 2557

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ NOx Reduction โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ด้วยการปรับเปลี่ยนหัวเผาแบบใหม่ในโรงไฟฟ้า (CHP1)

ธันวาคม 2557

การลงนามต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ธันวาคม 2557

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมืองคิตะ คิวชู ประเทศญี่ปุน โดยจะใช้เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี เป็นพื้นที่ต้นแบบ

2556

มกราคม 2556

ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท บีพี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นการต่อสัญญาระยะยาวทั้งในประเทศและส่งออก มูลค่าประมาณ 96.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

มกราคม 2556

ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง โดยเป็นการต่อสัญญาระยะยาว เพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้า มูลค่าประมาณ 19.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

มกราคม 2556

ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย มิกซ์ไซลีน ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น

กุมภาพันธ์ 2556

ก้าวสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต โดยได้ทำการเปิดตัว IRPC “Process License” สำหรับการผลิต Green ABS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก ABS จากยางธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Green Technology เป็นรายแรกของกลุ่ม ปตท.

กุมภาพันธ์ 2556

โครงการศึกษาและร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม

กุมภาพันธ์ 2556

นำระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Management (TPM) ตามแนวทางของ JIPM (Japan Institute of Plant Management) มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

มีนาคม 2556

ลงนามในสัญญาส่งมอบก๊าซไนโตรเจนระยะยาว ร่วมกับ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เพื่อใช้ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี และ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานในโรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมี

เมษายน 2556

ลงนามในสัญญาการใช้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ Cyclohexano

มิถุนายน 2556

จัดตั้ง บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการ ผลิตไอน้ำ ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคที่ใช้ในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

กรกฎาคม 2556

ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต EBSM จาก 200,000 ตันต่อปี เป็น 260,000 ตันต่อปี เพื่อใช้ในการผลิต ABS เกรดพิเศษ (EBSM Upgrading for ABS Specialities)

ตุลาคม 2556

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC แทนนายอธิคม เติบศิริ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556

ตุลาคม 2556

โครงการก่อสร้างโรงผลิต ABS6 & SAN3 แล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น ที่โรงผลิต ABS6 ประมาณ 29,000 ตันต่อปี และที่โรงผลิต SAN3 ประมาณ 33,000 ตันต่อปี

ตุลาคม 2556

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาใช้บริการถังเก็บน้ำมันดิบที่คลังน้ำมันไออารพีซี ระยอง เพื่อเก็บสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมาย เป็นเวลา 3 ปี

ตุลาคม 2556

ดำเนินการก่อสร้างและเดินเครื่องหน่วยกำจัดปรอทในน้ำมันดิบ MRU (Mercury Removal Unit) เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากสัดส่วนการกลั่นน้ำมันดิบในประเทศที่สูงขึ้น

ตุลาคม 2556

ร่วมกับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ติดต้นและพัฒนากระบวนการผลิต BHD (Bio Hydrogenated Diesel) จากน้ำมันปาล์ม หรือ ROP (Refined Palm Oil) ผลิตน้ำมันดีเซลสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผสมน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่ได้มาตรฐานยูโร 5 จำหน่ายเป็นน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม

ตุลาคม 2556

ขยายและปรับปรุงโรงผสมน้ำมันหล่อลื่นเพื่อรับจ้างผสมน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้า จาก 1 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 6 ล้านลิตรต่อเดือน

พฤศจิกายน 2556

ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในโครงการ “Polymer Compounding Synergy Project” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ให้มีคุณลักษณะเฉพาะที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ในงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ธันวาคม 2556

ขายหุ้นในบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GPSC) ก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจและด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจแกนหลักของ GPSC จะช่วยให้การพัฒนาโครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม แห่งที่ 2 (CHP II) ของ IRPC-CP เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจต่อเนื่องในด้านไฟฟ้าของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ธันวาคม 2556

ขายที่ดินอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 3,312 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RAIST & RASA) ของกลุ่ม ปตท.

2555

มกราคม 2555

จัดหาวงเงินกู้ระยะยาวเพิ่มจากสถาบันการเงินในประเทศ 3,700ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการลงทุนและการดำเนินธุรกิจมีระยะเวลาเบิกถอนนานถึงสิ้นปี 2555 ครบกำหนดชำระคืนปี 2563 ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ

มกราคม 2555

จัดหาเงินกู้ระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จากสถาบันการเงิน ต่างประเทศ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุน ในโครงการ ลงทุน ครบกำหนดชำระคืนปี 2563 และจัดหาเงินทุนหมุนเวียน ระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินต่างประเทศ 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจมีระยะเวลาเบิกถอนนานถึงสิ้นปี 2561 ซึ่งมีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ

กุมภาพันธ์ 2555

เริ่่มติดตั้งระบบ Power Management System (PMS) เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานให้เกิดเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการผลิตโดยรวมสูงสุด

กุมภาพันธ์ 2555

ประสบความสำเร็จในโครงการปรับหน่วยผลิตน้ำมันเบนซินเดิม Gasoline Hydrogenation Unit (GHU) เพื่อผลิตน้ำมันเบนซิน Euro IV ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดจากกระทรวงพลังงาน

มีนาคม 2555

โครงการพัฒนาธุรกิจการใหบริการงานกลุ่ม I’M ACE จัดส่งวิศวกรเข้าร่วมทำงานด้านวิศวกรรมกับบริษัทซัมซุงที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมษายน 2555

ออกแบบสำรวจสุขภาพองค์กร ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ ประเมินและปรับปรุงสุขภาพองค์กรในทุกมิติ นำมาสู่การพัฒนา องค์กรใหญ่เติบโตอย่างยั่งยืน

พฤษภาคม 2555

ร่วมมือทางวิชาการระดับโลกกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เพื่อการ วิจัยและพัฒนาด้าน High Performance Polymer ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด

พฤษภาคม 2555

ส่งมอบคอมพาวน์โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เกรดท่อป้องกัน หอยสองฝาเจาะทำลายท่อ (Marine Pipe Grade) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตรายแรกของโลก ให้กับบริษัท ไทยเอเซีย พีอีไพพ์ จำกัด ผู้ผลิตท่อในโครงการงานวางท่อส่งน้ำเค็ม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

พฤษภาคม 2555

ลงนามกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ สำหรับพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ซึ่งได้รับเลือกจากกรมโรงงานให้เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของประเทศ

พฤษภาคม 2555

ลงนามสัญญาการซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท อูเบะ เคมีคอลส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25% ของทุนชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 5,300 ล้านบาท

มิถุนายน 2555

ลงนามในบันทึกข้อตกลงการศึกษาโอกาสซื้อขายคาร์บอนเครดิต จากโรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2555

โครงการเพิ่มสินค้าเกรดพิเศษในน้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม 1 (Lube Group I Specialty Products Focus) ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม TDAE RAE และน้ำมันหล่อลื่นเกรด Bright Stock แล้วเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดในอุตสาหกรรมผลิต

กรกฎาคม 2555

ลงนามกับ GE พัฒนาศักยภาพงานบำรุงรักษา Gas Turbine โรงผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าร่วม และ พัฒนาการใช้สารยับยั้ง ปฏิกิริยา หรือ Inhibitor ใน EBSM Plant

สิงหาคม 2555

เสนอขายหุ้นกู้ในประเทศให้กับนักลงทุน สถาบัน และนักลงทุน ทั่วไป 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นอายุ 3 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท และอายุ 6 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับการลงทุนในโครงการในอนาค

กันยายน 2555

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ POLIMAXX BANBAX เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ที่ผสมสารยับยั้งแบคทีเรียเข้าไปในเนื้อพลาสติก ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน JIS Z 2801 (Japanese Industrial Standards)

กันยายน 2555

พัฒนาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Nose) เพื่อวิเคราะห์มลภาวะ ด้านกลิ่นของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ลงนามบันทึก ความเข้าใจกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาศักยภาพ ของสบู่ดำในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในพื้นที่จังหวัดระยอง

กันยายน 2555

โครงการผลิต Propylene (PRP) ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและ เริ่มผลิตด้วยกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความ ต้องการของ Downstream Plant ที่มีมากกว่ากำลังการผลิต Propylene ในปัจจุบัน

ตุลาคม 2555

ลงนามกับ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ให้บริการถังเก็บ ผลิตภัณฑ์ Ethanol ที่คลังน้ำมันไออาร์พีซี พระประแดง เพื่อจัดเก็บ และเป็นจุดกระจายสินค้า

พฤศจิกายน 2555

สร้างหอชมวิวศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนของจังหวัดระยอง

ธันวาคม 2555

ลงนามซื้อขายที่ดินเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี โซน 4 กับ บริษัท ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์และเวชสำอางรายใหญ่ ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมสะอาดตามหลักของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2554

22 เมษายน 2554

เปิดตัวระบบ IRPC Intelligent Port Service หรือ iPort สำหรับให้บริการท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ และ PDA เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การทำธุรกรรมของลูกค้า เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ ด้วยการบริการที่รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล และกระดาษในการดำเนินการ

26 เมษายน 2554

เปิดตัวเครื่องหมายการค้า “POLIMAXX” เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกปิโตรเคมี
ของบริษัทฯ ทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ ของสินค้าที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

17 พฤษภาคม 2554

จัดแสดงสินค้าในงาน CHINAPLAS 2011 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2554 เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีให้กับนักธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย เพื่อขยายตลาดและส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ร่วมกับบริษัทฯในกลุ่ม ปตท. 5 บริษัทฯ ได้แก่ PTTCH, PTTPM, PTTPL, HMC, PTT LUBE

28 มิถุนายน 2554

เข้าร่วมโครงการนำน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล ยูโร 4 มาจัดจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเริ่มจัดจำหน่ายน้ำมันยูโร 4 (Gasohol 91) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 54 ที่สถานีบริการน้ำมัน IRPC จ.ระยอง และที่คลังน้ำมันระยอง

27 กรกฏาคม 2554

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด
ในการนำเม็ดพลาสติก “POLIMAXX Green ABS” ที่ผลิตจากการนำยางธรรมชาติมาทดแทนบิวทาไดอีนบางส่วน โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของเม็ดพลาสติก ABS จากปิโตรเคมี มีค่าความคงทนต่อแรงกระแทก และค่าการดึงยืด สูงกว่าร้อยละ 4-8 นำไปผลิตพัดลม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาใต้

23 สิงหาคม 2554

โรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and Power Plant/CHP) ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ และปริมาณไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมง และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และแทนการใช้งานหม้อน้ำที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศได้ถึง 4000,000 ตันต่อปี เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

13 ธันวาคม 2554

ใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือ ไออาร์พีซี จ.ระยอง สำหรับการจัดงานเลี้ยงสัมมนา หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 29 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบท่าในการปฏิบัติภารกิจทดสอบการใช้ท่าเทียบเรือ ไออาร์พีซี เป็นท่าเรือสำรองของกองทัพเรือ ในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดภัยพิบัติแสดงถึงศักยภาพ ของท่าเรือ ไออาร์พีซี ที่สามารถรับเรือขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากเป็นท่าเรือสินค้าเหลวที่มีความลึกมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย ที่ใช้รองรับการลงทุนและขนถ่ายสินค้าส่งออก-นำเข้า ระดับภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเป็น
ท่าเทียบเรือสำรองทางยุทธศาสตร์ ให้กับกองทัพเรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

27 ธันวาคม 2554

พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ทางด้านระบบการประกันการส่งออก IRPC Global Export Insured เพื่อลดความเสี่ยง ด้วยการที่บริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อขยายโอกาสให้แก่คู่ค้าปิโตรเคมี และเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

2553

มกราคม 2553

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ “IRON” (IRPC Oil On Net) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำธุรกรรมแบบออนไลน์ของธุรกิจปิโตรเลียม โดยเชื่อมกับระบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ และลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ (PDA Mobile) ได้

มกราคม 2553

บริษัทฯ เปิด “ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน (Community Center)” เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดระยองใช้เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ส่งเสริมด้านการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้พบปะสังสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน พร้อมเปิดสถานีบริการน้้ามัน IRPC และศูนย์ OTOP เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพท้องถิ่น ให้ประชาชนเป็นสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อสินค้า และน้้ามัน ในราคาประหยัด

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิก หรือ Green ABS โดยบริษัทฯ นับเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่นำยางธรรมชาติมาทดแทนยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS

สิงหาคม 2553

บริษัทฯ ลงนามในสัญญา Maintenance, Commissioning and Start Up Service Agreement กับบริษัท ฟิลิปปินส์ โพลิโพรพิลีนอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมบุคลากร

สิงหาคม 2553

บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลีโอเลฟินส์ของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

สิงหาคม 2553

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รับรางวัลจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ในด้านโครงการพลังงานสร้างสรรค์ ในงาน Thailand Energy Award 2010

สิงหาคม 2553

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor’s (S&P’s) และ Moody’s Investors Service คงอันดับความเชื่อถือหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ ไว้ที่ BBB- และ Baa3 ตามลำดับ ในขณะที่ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นจาก Negative เป็น Stable

กันยายน 2553

บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic Extract) น้ำมันยางที่ลดสารก่อมะเร็ง ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยางรถยนต์

ตุลาคม 2553

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รับมอบรางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการ Ecomagination Award จัดโดย บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์ โพรเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พฤศจิกายน 2553

บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทฯ จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการวิจัยและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูง (Best Practice Sharing)

ธันวาคม 2553

บริษัทฯ เปิดตัว 7 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสายโพลีโอเลฟินส์ ภายใต้แนวคิด “Next Generation Polyolefins for Better Life” ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

2552

2 มกราคม 2552

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

7 มกราคม 2552

ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวจำนวน 10,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ 5 แห่ง เพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุน 5 โครงการ

1. โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ CCM
2. โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE Pipe Grade
3. โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม
4. โครงการขยายกำลังการผลิตโพรพิลีน
5. โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ SAN

เมษายน 2552

โครงการลงทุนเพื่อปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกแล้วเสร็จ ประกอบด้วย โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE Pipe Grade เพิ่มขึ้น 40,000 ตันต่อปี และโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS เกรดพิเศษ (CCM) เพิ่มขึ้น 21,000 ตันต่อปี

3 เมษายน 2552

โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม ได้รับอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 216 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลด
มลภาวะและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวคาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2554

21 กรกฏาคม 2552

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เป็น “บริษัทฯ ปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชียภายในปี 2557” และอนุมัติหลักการในการดำเนินกลยุทธ์ใหม่ สำหรับโครงการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (โครงการฟีนิกซ์)

23 กันยายน 2552

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร แถลงข่าวโครงการพัฒนาระบบ ideal solution (IRPC Digital E-Commerce Account and Logistic) โดยพัฒนาในส่วนของระบบส่งออก (Pro-Export System) ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย

9 ตุลาคม 2552

บริษัทฯ ลงนามในสัญญากับบริษัทฯ ที่ปรึกษา 2 แห่ง คือ จีอี เอนเนอยี่ และเจอเนอรัล คาร์บอน เพื่อนำโครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม ยื่นขอใบรับรองการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Certified Emissions Reductions) หรือคาร์บอนเครดิต

19-22 ตุลาคม 2552

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้ผลิต โอเลฟินส์ ในระดับอาเซียน (Regional Olefins Producers Technical Committee : ROPTC) ครั้งที่ 14 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2551

มีนาคม 2551

ซื้อคืนหุ้นกู้ในประเทศของบริษัทฯ จำนวน 360,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 360 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดและลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

เมษายน 2551

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทฯ ขนาดใหญ่อันดับที่ 1,434 จาก 2,000 บริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยนิตยสารการเงินชั้นนำฟอร์บส์ (Forbs Global)

มิถุนายน 2551

บริษัทฯ ได้รับการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับเครดิต Moody’s ผลการจัดอันดับอยู่ในระดับเดิม คือ Baa3

กรกฏาคม 2551

เริ่มใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟท์แวร์ SAP ในโครงการปรับปรุงระบบงานหลักบริษัทฯ (ERP Go-Live) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและฐานข้อมูลขององค์กรซึ่ง
เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร

สิงหาคม 2551

ซื้อหุ้นบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน
ร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 58.32 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตุลาคม 2551

บริษัทฯ ได้รับการประกาศจาก “Platts” ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผู้นำการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน ให้เป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านการประกอบธุรกิจพลังงานอันดับที่ 175 ของโลก จาก 250 อันดับ และได้รับการจัดอันดับ
ที่ 17 ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจการกลั่นในเอเชีย

ธันวาคม 2551

โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ CCM เพิ่มขึ้น 21,000 ตันต่อปี และโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE Pipe Grade เพิ่มขึ้น 40,000 ตัน ต่อปี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2551 โดยเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1 ปี 2552

2550

กุมภาพันธ์ 2550

เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ย่อย 3 บริษัทฯ ดังนี้
– บริษัท น้ำมัน ทีพีไอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
– บริษัท ผลิตไฟฟ้าทีพีไอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำกัด
– บริษัท ทีพีไอ โพลีออล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด 

เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ย่อยทางอ้อม 1 บริษัทฯ ดังนี้– บริษัท ทีพีไอ ซูมิกะ เอบีเอส จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด

พฤษภาคม 2550

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ International Credit Rating ระดับ Baa 3 จาก Moody’s และ BBB จาก Standard & Poor’s

16 พฤษภาคม 2550

ลงนามสัญญาจ้างบริษัทฯ เชลล์โกลบอลโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษา และให้บริการด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ

25 พฤษภาคม 2550

ขายตราสารหนี้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ สกุลเหรียญสหรัฐ จำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

29 พฤษภาคม 2550

ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) จำนวน 503 ล้านเหรียญด้วยเงินจากการขายตราสารหนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และเงินสดจากการดำเนินงาน ทำให้หนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือเพียง 302 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งหนี้นี้มีกำหนดชำระในวันที่ 29 กันยายน 2550

มิถุนายน 2550

ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) คงเหลือทั้งหมดจำนวนประมาณเทียบเท่า 302 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเงินสด จากการดำเนินงาน

29 มิถุนายน 2550

บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กลุ่มพนักงานปัจจุบันตามโครงการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับพนักงาน (โครงการ ESOP)

กรกฏาคม 2550

ขายตราสารหนี้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนรวม 10,000 ล้านบาทแบ่งเป็น
– ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 จำนวน 7,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.05 ต่อปี

– ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 จำนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.29 ต่อปี

สิงหาคม 2550

เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ย่อย บริษัท ระยอง ทีพีไอ เซอร์วิส จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี เซอร์วิส จำกัด

กันยายน 2550

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กลุ่มอดีตพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยที่มีการฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 จำนวนประมาณ 67 ล้านหน่วย โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรเมื่อรวมกับส่วนที่จัดสรรให้แก่กลุ่มพนักงานปัจจุบัน รวมกันแล้วไม่เกิน 975 ล้านหน่วย

2549

เมษายน 2549

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการ ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด บมจ. ทีพีไอ อะโรเมติกส์ บริษัท น้ำมัน ทีพีไอ จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีออล จำกัด

กรกฏาคม 2549

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 6/2549 อนุมัติให้บริษัทฯ กู้เงินระยะสั้น
(Bridge Loan) เพื่อชำระหนี้ ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงิน

กันยายน 2549

บริษัทฯ ชำระคืนหนี้ตามแผนปรับปรุง โครงสร้างหนี้ทางการเงิน จำนวนรวมเทียบเท่า 965 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเงินกู้ Bridge Loan จำนวนเทียบเท่า 805 ล้านเหรียญสหรัฐ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ จำนวนเทียบเท่า 160 ล้านเหรียญ

ตุลาคม 2549

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 มีมติให้เปลี่ยนชื่อจากบริษัทฯ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2549

เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก “TPI” เป็น “IRPC”
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549

2548

มกราคม 2548

กระทรวงการคลังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในหลักการและเงื่อนไขการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ
ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง และธนาคารออมสิน

มีนาคม 2548

ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากเดิม 81,000,000,000 บาท เป็น 78,489,112,110 บาท แบ่งเป็น 7,848,911,211 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

เมษายน 2548

จดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 และนำไปล้างขาดทุนสะสมเพิ่มทุน จดทะเบียนจำนวน 11,651,088,789 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม

มิถุนายน 2548

ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 อนุญาตให้ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
และนายอารีย์ วงศ์อารยะ บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่
ผู้บริหารแผนเพิ่มเติม

กรกฏาคม 2548

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 975,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 19,500,000,000 หุ้น เป็น 20,475,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 เพื่อรองรับโครงการออกหลักทรัพย์แก่พนักงาน (ESOP)

พฤศจิกายน 2548

ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบกับคำร้องของผู้บริหารแผน ในเรื่องการขอขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และคำร้องขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ธันวาคม 2548

ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายหุ้น ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมลงทุนหลัก ผู้ซื้อเพื่อกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ซื้อเพื่อกระจายหุ้นให้แก่เจ้าหนี้ ได้ชำระเงินค่าหุ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 19,500 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo