เกี่ยวกับ IRPC

คณะกรรมการชุดย่อย

ดูเพิ่มเติม
นายสมนึก บำรุงสาลี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) รุ่นที่ 5/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 2/2551 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2560 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน            กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2561 – 2562                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

พ.ย. 2560 – 2561                 อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เม.ย.2559 – พ.ย.2560         กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2559 – ก.ย.2560          รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ต.ค. 2558 – 2562                 อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ก.ค. 2557 – ก.ย.2559          ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

2556 – 2557                          อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2554 – 2556                         รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2549 – 2554                         ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน

ดูเพิ่มเติม
นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 16 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton School University of Pennsylvania
 • หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2561                          ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2556 – 2557                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2555 – 2556                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2552 – 2555                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2548 – 2552                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนและบริหารบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม
นายจุมพล สำเภาพล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายจุมพล สำเภาพล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำมหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
 • ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การจราจรและขนส่ง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จากกระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)
 • ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making: SPSDM)
 • ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตร BRAINS” รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตรสื่อสุขภาพ” (HA รุ่นที่ 1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน                             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน                            กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 – ปัจจุบัน                                      คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2556 – 2559                               รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2554 – 2556                                         คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

2554 – 2556                                         รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ต.ค. 2552 – ก.ย. 2554                        ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
3) กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ใน ลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

วาระและค่าตอบแทน

1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 • ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 • ลาออก
 • ตาย
 • ผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนโดยกระบวนการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะต้องชี ้แจงสาเหตุให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ ทราบ

4) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน ระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็น ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5) สอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่า ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วม ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
 • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
10) หน้าที่อื่นๆ

 • คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ อื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้เต็มที่ ทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และสอดคล้องกับสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง
 • ขอให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาในรายงานทางการเงินที่สำคัญ และการแก้ไข นระหว่างงวดบัญชี
 • กรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลพื้นฐานและความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ตลอดจนต้องได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดูเพิ่มเติม
นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • Master of Policy Science (M.P.S.) International Program, Saitama University, Japan
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 1
  สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย.2558-ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน               คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐสภา

มี.ค.2561 – ปัจจุบัน              ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2559 – ปัจจุบัน                       กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน               เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

2554 – ปัจจุบัน                       อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2551 – ปัจจุบัน                      กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ส.ค.2561                  กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2558 – ก.ย.2561                  ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560

2554 – ต.ค.2561                  อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ก.ย.2560 – 2562                  กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ต.ค. 2557 – เม.ย.2558        กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2556 – เม.ย.2558        ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2555                                       กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2552 – เม.ย.2558        กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม
นายกฤษณ์ อิ่มแสง
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน              ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย.2562 – พ.ค.2563          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2561 – ต.ค.2562          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2561-ก.ย.2561             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ก.พ.2562           กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.ย.2560 – ต.ค.2562           ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

มี.ค.2559 – ส.ค.2562          กรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

ก.พ.2559 – ธ.ค.2560           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2558 – พ.ย.2562          ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ส.ค.2558 – ม.ค.2559           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2556 – ก.ค.2558          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม
พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน Hochschule der Bundeswehr Muenchen
  (มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน), เยอรมนี
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 33
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต ครั้งที่ 5
  หัวข้อ Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”
 • สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG) รุ่น 7/2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2561                         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559                         กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2556 -2557                           เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

2556                                       ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ

2554 – 2556                         รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลให้เกิดการ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อสร้างกระบวนการ สรรหากรรมการ และกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้มีความโปร่งใส ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการให้มีประสิทธิผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท มีระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอกับ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการให้อยู่กับบริษัทไว้ได้ อันจะทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ หุ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท ไม่น้อย กว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้อย 1 คน
1.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหารของบริษัท
1.4 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นบุคคลที่มีความอาวุโส มีความรู้ และประสบการณ์สูง
1.5 ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นประธานหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
1.6 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคน ควรมีความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่าง กัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การวางแผน กลยุทธ์ กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง รวมถึงความรู้ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้ เกิดความ หลากหลายทางด้านความคิด และความสามารถในการตัดสินใจ และหากมีกรรมการที่มีประสบการณ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมาก่อน ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการถ่ายทอดประสบการณ์ และทำให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน
1.7 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรมีอายุงานในการเป็นกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ที่ไม่หมดวาระพร้อมกัน

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้าใจถึงธุรกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
2.2 มีความเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความหลากหลายในแต่ละสาขาอาชีพหรือ ความถนัด เพื่อที่จะสามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด
2.3 สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน

3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน

4.1 ด้านการสรรหากรรมการ
4.1.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของ ธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4.1.2 พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดย มีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของบริษัท
2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความมีคุณธรรมและ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดง ความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐาน เยี่ยงมืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงาน อายุ และเพศ
3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัทหรือตามเงื่อนไขที่มีความ จำเป็น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท
4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง

4.1.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับ บริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกำหนด
4.1.4 เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทที่จะมาดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4.1.5 พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มี ตำแหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4.1.6 พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัท ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.1.7 พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.1.8 พิจารณาก าหนดองค์ประกอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ทั ้งในเรื่องความเป็นผู้นำการกำหนดและการดำเนินการตามกลยุทธ์ ผล ประกอบการด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.1.9 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด รวมถึงอัตราการปรับเงินเดือนประจำปี บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.1.10 พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงาน ของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4.2.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.2.2 กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
4.2.3 ในกรณีจำเป็น อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำแนะนำในการกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

5. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการรายงาน

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
5.2 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้ อยละ 75 ของจำนวนครั ้งการประชุม ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปีโดยองค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.3 มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง และกรณี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
5.4 มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผย ไว้ในรายงานประจ าปี
5.5 มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยทุกระยะเวลา 2 ปี

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฏบัตรฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ดูเพิ่มเติม
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที่ 1/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) รุ่นที่ 22/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2559-ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2559-ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน                         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน                         กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2560                          กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2557 – 2560                          ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

2556 – 2560                         กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2556 – 2559                          กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

2557 – 2558                         สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

2557 – 2558                         กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558                         ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2548 – 2555                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555                         ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด

2554 – 2555                         ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จำกัด

2551 – 2555                          ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

2551 – 2554                         ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

2551 – 2554                         กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2550 – 2554                         กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดูเพิ่มเติม
นายชาครีย์ บูรณกานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า
 • PTT – GE Executive Program, GE Croton Ville, USA 2012
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2556
  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 103/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค..2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555 -2558                           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2552 – 2554                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 74
 • โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 52
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
 • หลักสูตรความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน               กรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค.2563 – ปัจจุบัน              เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2561 – ปัจจุบัน                      รองผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก และผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – 2561                          เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

ก.ย.2559 – พ.ค.2562          สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2559 – 2560                          รองเสนาธิการทหารบก  กองทัพบก

2558 – 2559                          เจ้ากรมยุทธการทหารบก กองทัพบก

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน
2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลต่างๆ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายชาครีย์ บูรณกานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระและค่าตอบแทน

1) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง
4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6) กำกับดูแล แนะนำกำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจองค์กรด้านความยั่งยืน และติดตามควบคุมให้มีการ ดำเนินตามนโยบายที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เรื่องเพื่อการพัฒนาและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ เสริมสร้างกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

ดูเพิ่มเติม
นายณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายณัฐชาติ จารุจินดา

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA
 • Oxford Energy Seminar, UK
 • Break Through Program for Senior Executives (BPSE), IMD Institute, Switzerland
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2559 – ปัจจุบัน             กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2560 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2560-ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค.2562 – ม.ค.2563          กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2560 – มิ.ย.2562           ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

พ.ค.2557–เม.ย.2559           ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด

2556-เม.ย.2559                   กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2556-พ.ย.2558                    กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2556-2558                            ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2554-2556                            ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2553-2554                            รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Economics / Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Economics / Macroeconomics and International Finance, Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9/2554 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Oxford Programme On Negotiation in Bangkok 2562 สถาบัน Leadership Focus Institute
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2559 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค.2561 – ปัจจุบัน              อธิบดีกรมสรรพากร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มิ.ย.2561 – ม.ค.2563          กรรมการ / ประธานกรรมการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2561 – ต.ค.2562           ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2561 – ต.ค.2562          กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561          กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561          กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561           ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ต.ค.2558 – พ.ค.2561           ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

พ.ย.2557 – ก.ย.2558           ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

พ.ย.2555 – พ.ย.2557          รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ก.ย.2553 – พ.ย.2555          อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป

ดูเพิ่มเติม
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 • หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) รุ่นที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association
 • หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 26/2555 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22
  สถาบันพระปกเกล้า
 • NIDA – Wharton Executive Leadership Program, Class 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2561 – ปัจจุบัน               กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.ย.2561 – ปัจจุบัน               รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค.2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ก.ย.2562 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย.2562 – ก.พ.2563          กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ค.2561 – พ.ย.2561          ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

ต.ค.2559 – ก.ย. 2561         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุท์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2559 – ก.ย. 2559         ผู้ช่วยกรรมการผูจัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2558 – มี.ค.2559           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2558 – มี.ค.2559           กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด

ดูเพิ่มเติม
นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) ปี 2560, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • G – 20Y Summit 2015, ประเทศฝรั่งเศส
 • Mitsui – Harvard Business School HBS – Global Management Academy 2015 Japan and USA
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 วิทยาลัยการยุติธรรม
  สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD) Lausanne,
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการบริษั บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน              รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค.2562 – ปัจจุบัน               รองประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

พ.ค.2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จำกัด

ม.ค.2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ.2562 – ส.ค.2562          ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

ต.ค.2560 – ม.ค.2562          ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด

2560                                       ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เม.ย.2559 – ม.ค.2562         รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2558 – 2559                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2558 – ม.ค.2562          กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2561                         ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ต.ค.2557 – ก.ย.2558          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2555 – 2557                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2553 – 2555                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Business Administration (MBA), Western Michigan University, USA
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 288/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 168/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน             กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน              ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2561 – เม.ย. 2562       รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เม.ย. 2558 – ก.พ. 2561       ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

วาระและค่าตอบแทน

1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการบริหารความเสี่ยง นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง นายวรวัฒน์พิทยศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) กำหนดเเผนจัดการความเสี่ยงเเละกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ (เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วน ต่างราคาในการลดความเสี่ยงบริษัท)
4) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5) ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ ทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการด าเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ
8) กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน ที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาวและเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo