เกี่ยวกับ IRPC

คณะกรรมการชุดย่อย

ดูเพิ่มเติม
นายสมนึก บำรุงสาลี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก บำรุงสาลี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) รุ่นที่ 5/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 2/2551 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2560 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน            กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2561 – 2562                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

พ.ย. 2560 – 2561                 อนุกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เม.ย.2559 – พ.ย.2560         กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2559 – ก.ย.2560          รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ต.ค. 2558 – 2562                 อนุกรรมการคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ก.ค. 2557 – ก.ย.2559          ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

2556 – 2557                          อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2554 – 2556                         รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2549 – 2554                         ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน

ดูเพิ่มเติม
นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 16 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton School University of Pennsylvania
 • หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2561                          ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2556 – 2557                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2555 – 2556                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2552 – 2555                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2548 – 2552                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนและบริหารบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม
นายจุมพล สำเภาพล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายจุมพล สำเภาพล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำมหานคร” จากกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร การบริหารงบประมาณภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA)
 • ประกาศนียบัตร ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การจราจรและขนส่ง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จากกระทรวงการคลัง (PDI รุ่นที่ 11)
 • ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร รุ่นที่ 1” จากกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making: SPSDM)
 • ประกาศนียบัตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตร BRAINS” รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร “หลักสูตรสื่อสุขภาพ” (HA รุ่นที่ 1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน                             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน                            กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 – ปัจจุบัน                                      คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2556 – 2559                               รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2554 – 2556                                         คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

2554 – 2556                                         รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ต.ค. 2552 – ก.ย. 2554                        ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
3) กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ใน ลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

วาระและค่าตอบแทน

1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 • ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 • ลาออก
 • ตาย
 • ผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนโดยกระบวนการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะต้องชี ้แจงสาเหตุให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ ทราบ

4) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน ระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็น ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5) สอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่า ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วม ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
 • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
10) หน้าที่อื่นๆ

 • คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ อื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้เต็มที่ ทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และสอดคล้องกับสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง
 • ขอให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาในรายงานทางการเงินที่สำคัญ และการแก้ไข นระหว่างงวดบัญชี
 • กรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลพื้นฐานและความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ตลอดจนต้องได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดูเพิ่มเติม
นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • Master of Policy Science (M.P.S.) International Program, Saitama University, Japan
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 1
  สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย.2558-ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน               คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐสภา

มี.ค.2561 – ปัจจุบัน              ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2559 – ปัจจุบัน                       กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน               เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

2554 – ปัจจุบัน                       อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2551 – ปัจจุบัน                      กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ส.ค.2561                  กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2558 – ก.ย.2561                  ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560

2554 – ต.ค.2561                  อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ก.ย.2560 – 2562                  กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ต.ค. 2557 – เม.ย.2558        กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2556 – เม.ย.2558        ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2555                                       กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2552 – เม.ย.2558        กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Leadership Development Program, MDP III Business Management, MDP III People Management, Advanced Management Program (AMP) 3 – Business and People Management สถาบันผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท
 • หลักสูตร Leadership Develpoment Program II (LDP II) ประเทศจีน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน                             กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2558  – ปัจจุบัน                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน                              กรรมการ บริษัท สุเอช เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสเซส จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน                             กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

เม.ย. 2561- ปัจจุบัน                              กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ส.ค. 2557 – ก.ย. 2558                        ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลให้เกิดการ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อสร้างกระบวนการ สรรหากรรมการ และกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้มีความโปร่งใส ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการให้มีประสิทธิผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท มีระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอกับ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการให้อยู่กับบริษัทไว้ได้ อันจะทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ หุ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท ไม่น้อย กว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้อย 1 คน
1.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหารของบริษัท
1.4 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นบุคคลที่มีความอาวุโส มีความรู้ และประสบการณ์สูง
1.5 ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นประธานหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
1.6 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคน ควรมีความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่าง กัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การวางแผน กลยุทธ์ กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง รวมถึงความรู้ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้ เกิดความ หลากหลายทางด้านความคิด และความสามารถในการตัดสินใจ และหากมีกรรมการที่มีประสบการณ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมาก่อน ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการถ่ายทอดประสบการณ์ และทำให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน
1.7 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรมีอายุงานในการเป็นกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ที่ไม่หมดวาระพร้อมกัน

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้าใจถึงธุรกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
2.2 มีความเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความหลากหลายในแต่ละสาขาอาชีพหรือ ความถนัด เพื่อที่จะสามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด
2.3 สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน

3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน

4.1 ด้านการสรรหากรรมการ
4.1.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของ ธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4.1.2 พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดย มีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของบริษัท
2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความมีคุณธรรมและ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดง ความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐาน เยี่ยงมืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงาน อายุ และเพศ
3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัทหรือตามเงื่อนไขที่มีความ จำเป็น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท
4) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง

4.1.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับ บริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกำหนด
4.1.4 เสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทที่จะมาดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4.1.5 พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มี ตำแหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4.1.6 พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัท ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.1.7 พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.1.8 พิจารณาก าหนดองค์ประกอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ทั ้งในเรื่องความเป็นผู้นำการกำหนดและการดำเนินการตามกลยุทธ์ ผล ประกอบการด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.1.9 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด รวมถึงอัตราการปรับเงินเดือนประจำปี บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.1.10 พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงาน ของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4.2.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.2.2 กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
4.2.3 ในกรณีจำเป็น อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำแนะนำในการกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

5. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการรายงาน

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
5.2 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้ อยละ 75 ของจำนวนครั ้งการประชุม ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปีโดยองค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.3 มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง และกรณี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
5.4 มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผย ไว้ในรายงานประจ าปี
5.5 มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยทุกระยะเวลา 2 ปี

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฏบัตรฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ดูเพิ่มเติม
พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน Hochschule der Bundeswehr Muenchen
  (มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน), เยอรมนี
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 33
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต ครั้งที่ 5
  หัวข้อ Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”
 • สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG) รุ่น 7/2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย.2562 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2561                         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559                         กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2556 -2557                           เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

2556                                       ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ

2554 – 2556                         รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

ดูเพิ่มเติม
นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา

กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท มหาบัณฑิต Law and Management วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสำนักศึกษาอบรมวิชาว่าความ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร The Executive Program by Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (SEP 21)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • อบรมหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 20
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค.2564 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 – ปัจจุบัน                       ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2563 – ปัจจุบัน                       คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านการทุจริต พ.ศ 2564

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2563 – ปัจจุบัน                       อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2561 – ปัจจุบัน                       คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2559 – ปัจจุบัน                       คณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558 – ปัจจุบัน                     ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ก.พ. 2564                 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562                          ที่ปรึกษากฎหมายในคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2561 – 2562                          กรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 – 2562                          ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การรถไฟแห่งประเทศไทย

2561 – 2562                          กรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

2561                                       อนุกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่นำเสนอคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2561                                       อนุกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

2561                                       อนุกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2560 – 2561                          ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่น จำกัด
2559 – 2561                          ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำกัด

2559 – 2560                          กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas S.A.E.
2559 – 2560                          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมายอีกหน้าที่หนึ่ง

2559 – 2560                          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2555 – 2558                          กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

2554 – 2559                          กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ดูเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • Bachelor of Engineering in Sanitary Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D in Environmental Engineering, Institute National de Science Applique’e de Toulouse (INSA-Toulouse) ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5 สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค.2564 – ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน             รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน              ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน            ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

ธ.ค. 2538 – ปัจจุบัน              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ค. 2559 – เม.ย. 2561       ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เม.ย. 2553 – พ.ค. 2559       หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ฉบับปี พ.ศ. 2563)

                คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เลขานุการ
 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงธุรกิจและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มหรือคุณประโยชน์ร่วมกัน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถอุทิศเวลา และใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  • ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 1. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดวันและเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ อาจประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร
  • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรณีพิเศษได้ เมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  • เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็น เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
  • กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี โดยองค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การลงมติออกเสียง ให้กรรมการมีสิทธิลงมติออกเสียงได้คนละ 1 เสียง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Framework) ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
  • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC  (Good Governance, Risk Management and Compliance Management) ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบัน หรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
  • กำหนดแนวทาง กำกับดูแล และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  • สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
 3. แผนการพัฒนากรรมการ
  • กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง
  • ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการพัฒนา อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
  • เปิดเผยรายละเอียดของการอบรมและพัฒนากรรมการไว้ในรายงานประจำปี
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 1. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 1. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ  และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดูเพิ่มเติม
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) Monash University, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP RE) รุ่นที่ 1/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) รุ่นที่ 22/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2559-ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2559-ปัจจุบัน                 กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน                         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน                         กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2560                          กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2557 – 2560                          ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

2556 – 2560                         กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2556 – 2559                          กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

2557 – 2558                         สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

2557 – 2558                         กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558                         ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2548 – 2555                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555                         ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด

2554 – 2555                         ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จำกัด

2551 – 2555                          ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

2551 – 2554                         ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

2551 – 2554                         กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2550 – 2554                         กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดูเพิ่มเติม
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. ) รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance Matters Australia
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) รุ่นที่ 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน             กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท วีอาร์ทวินส์ จำกัด

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน             กรรมการ บริษัท ดริ๊งค์มี ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท เดอะ แบล็คไท เซอร์วิส จำกัด

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2562 – ก.พ. 2562        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2556 – ม.ค. 2562        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2562                              ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

ม.ค. 2560 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

มี.ค. 2558 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

ต.ค. 2557 – ม.ค. 2562        กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2557 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ม.ค. 2557 – ม.ค. 2562        กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ย. 2556 – ม.ค. 2562        ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

พ.ย. 2556 –  ม.ค. 2562       กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561        กรรมการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

มิ.ย. 2561 – ธ.ค. 2561         กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ก.พ. 2558 – มิ.ย. 2560        ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด

ส.ค. 2557 – พ.ค. 2561        ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ส.ค. 2557 – ก.ค. 2559        ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด

ม.ค. 2557 – ก.พ. 2561        ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ย. 2556 –  มิ.ย. 2558       กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ดูเพิ่มเติม
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Economics / Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Economics / Macroeconomics and International Finance, Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9/2554 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Oxford Programme On Negotiation in Bangkok 2562 สถาบัน Leadership Focus Institute
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2559 – ปัจจุบัน              กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – ปัจจุบัน              กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค.2561 – ปัจจุบัน              อธิบดีกรมสรรพากร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มิ.ย.2561 – ม.ค.2563          กรรมการ / ประธานกรรมการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ค.2561 – ต.ค.2562           ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2561 – ต.ค.2562          กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561          กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561          กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2558 – พ.ค.2561           ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ต.ค.2558 – พ.ค.2561           ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

พ.ย.2557 – ก.ย.2558           ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

พ.ย.2555 – พ.ย.2557          รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ก.ย.2553 – พ.ย.2555          อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป

ดูเพิ่มเติม
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Laws (LL.M), Columbia University School of Law, New York, USA
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 ปี 2562 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (TIJ RoLD) รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ปี 2561 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 ปี 2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 38/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน             กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน              ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

มี.ค. 2561 – ธ.ค. 2563        กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2560 – ธ.ค. 2562       กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561        กรรมการ East Mediterranean Gas Company S.A.E.

ก.พ. 2560 – ม.ค. 2561        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2556 – มี.ค. 2561                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ก.พ. 2560 – ส.ค. 2560        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2559 – มิ.ย. 2560        ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560)

2552 – ก.พ. 2559                 ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ เพียงพนอ จำกัด

ดูเพิ่มเติม
นายชวลิต ทิพพาวนิช
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ

นายชวลิต ทิพพาวนิช

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการคณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) สถาบัน Harvard Business School, Executive Education
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program (GE : PTT Executive Leadership)
  สถาบัน GE Global Learning Crotonville Leadership ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562-2563
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5
 • Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน                      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน                ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

ธ.ค.2563 –ปัจจุบัน                รองประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จำกัด

ธ.ค.2563 – ปัจจุบัน               กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2564 – ปัจจุบัน               คณะกรรมการอำนวยการ (Council of Trustees) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2563- ปัจจุบัน                กรรมการ / กรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ธ.ค. 2563- ปัจจุบัน                กรรมการคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก.ค. 2563- ปัจจุบัน               กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

เม.ย.2562 – พ.ย.2563         กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

มี.ค.2562 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด

พ.ย.2561 – พ.ย.2563          กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

ต.ค.2561 – พ.ย.2563          กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2561                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่งรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2558 – 2559                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

2556 – 2558                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

วาระและค่าตอบแทน

1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการบริหารความเสี่ยง นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง นายวรวัฒน์พิทยศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) กำหนดเเผนจัดการความเสี่ยงเเละกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ (เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วน ต่างราคาในการลดความเสี่ยงบริษัท)
4) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5) ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ ทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการด าเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ
8) กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน ที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาวและเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo