ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

– ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
– ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
– ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เป็นการให้บริการระบบไฟฟ้า ไอน้ำ สาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้ทำการผลิต จำหน่าย ให้บริการระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังนี้

 1. ระบบไฟฟ้า(Electricity) ประกอบด้วย ไฟฟ้าแรงดัน 22 kV และไฟฟ้าแรงดัน 115 kV
 2. ระบบไอน้ำ(Steam) ประกอบด้วย ไอน้ำ ความดัน 25 บาร์ และ ไอน้ำ ความดัน 45 บาร์
 3. ระบบน้ำ(Water Supply) ประกอบด้วยระบบ Filtered Water หรือ น้ำอุตสาหกรรม, Demineralized Water หรือ น้ำปราศจากแร่ธาตุ, Cooling Water หรือ น้ำหล่อเย็น, Raw Water หรือ น้ำดิบ และ Fire Fighting Water หรือ น้ำดับเพลิง
 4. ระบบลม(Air Supply) ประกอบด้วย Nitrogen, Plant Air หรือ ลมสะอาด, Instrument Air หรือ ลมปราศจากความชื้น
 5. ระบบบำบัดน้ำเสีย(Waste Water Treatment) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง มีเสถียรภาพในการเดินระบบ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

รายงานผลตามมาตรฐานจำหน่ายไฟฟ้า

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีท่าเรือน้ำลึก ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลว ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย มีถังเก็บผลิตภัณฑ์ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ คลังน้ำมันระยอง คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมัน ชุมพร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทย

1. ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป หรือ Bulk & Container Terminal (BCT)

2. ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquid & Chemical Terminal (LCT)

3. ถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ไออาร์พีซี ให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลว กว่า 300 ถัง และสามารถรองรับการเก็บสินค้าได้ถึง 2.9 ล้านตัน ด้วยประสบการณ์และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีความเป็นมาตรฐานสากล โดยได้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการถังเก็บสินค้า และมีพื้นที่มากกว่า 4,000 ไร่ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ถังเก็บผลิตภัณฑ์ของ ไออาร์พีซี ตั้งกระจายอยู่ตามคลังน้ำมันในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ คลังน้ำมันระยอง, คลังน้ำมันพระประแดง,คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร นอกจากนี้คลังน้ำมันแต่ละแห่งยังมีท่าเทียบเรือ เพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงาน และการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่งของลูกค้า

 • คลังน้ำมัน ไออาร์พีซี ระยอง

สถานที่ตั้ง: 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 • คลังน้ำมัน ไออาร์พีซี พระประแดง

สถานที่ตั้ง: 169 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 • คลังน้ำมัน ไออาร์พีซี อยุธยา

สถานที่ตั้ง: 99 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • คลังน้ำมัน ไออาร์พีซี ชุมพร

สถานที่ตั้ง: 40/2 หมู่ที่ 4  ถนนหาดทรายรี  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินประกอบด้วยที่ดินที่มีศักยภาพตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ไร่ (รวมพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโครงการเชิงนิเวศ
บริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและที่ดินที่มีศักยภาพสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงโครงการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐอื่นๆ  โดยแยกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปัจจุบันเป็นโครงการที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ โดยมุ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมระบบนิเวศและห่วงโซ่การผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จากต้นน้ำที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจร สู่ปิโตรเคมีขั้นปลายและอุตสาหกรรมขั้นปลายโดยตรง (Direct Downstream) อันเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสมัยใหม่และรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
 2. โครงการนิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WHAID) โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 40 และ WHAID ถือหุ้น ร้อยละ 60 การผนึกกำลังทางธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้พร้อมรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 3. ที่ดินอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ: ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,300 ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม และพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมรองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและโรงไฟฟ้าของภาครัฐ รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ที่มีขนาดเล็ก มีการดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดิน และการบริหารจัดการที่ดินเพื่อรองรับด้านภาษีฯ อาทิ การขายหรือให้เช่าทำการเกษตร อาคารพาณิชย์ และโครงการจัดสรร เป็นต้น

 

Download Brochure ธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน