การยกระดับการกำกับดูแลกิจการ

ASEAN CG SCORECARD
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)

ด้วยประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีความพยายามที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ขึ้นภายในปี 2558 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งรองรับการจดทะเบียนข้ามประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงนำร่องจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการรวมตลาดทุนภายใต้ชื่อ ASEAN Capital Market Forum (ACMF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานกลางของตลาดทุนในกลุ่มอาเซียน และปรับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนไปสู่ระดับสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการร่วมพัฒนาและยกระดับการจัดอันดับ ASEAN CG Scorecard ในบริษัทฯ จดทะเบียนของภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง ASEAN CG Scorecard นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการและคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมทั้งในภูมิภาคอาเซียน โดย ACMF จะเป็นผู้จัดลำดับ TOP 50 บริษัทฯ จดทะเบียนของอาเซียน

สถาบัน IOD ได้ทำการสำรวจความพร้อมของบริษัทฯ จดทะเบียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ตามเกณฑ์การประเมินของ อาเซียนที่อิงกับการกำกับดูแลกิจการของ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และ International Corporate Governance Network (ICGN) ไออาร์พีซีติดตามความก้าวหน้าดังกล่าวเพื่อเตรียมปรับตัวในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน เมื่อมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo