รางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ซึ่งจัดขึ้นในงาน London Global Convention 2014 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากการที่บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่โดดเด่น

 

 

รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2012”

IRPC รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ IRPC Business Intelligent ในการวางโครงสร้างฐานข้อมูล (Data Warehouse) และออกแบบระบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ IRPC ให้มีประสิทธิภาพ และรางวัลชมเชย ในโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร จากการผลส่งงานเข้าประกวด “Thailand ICT Excellence Awards 2012” ครั้งที่ 5 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอีเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU)

 

รางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อม Ecomagination Award

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อม Ecomagination Award จาก บริษัท จีอี วอเตอร์ และ โปรเซสเทคโนโลยี จำกัด ประกอบด้วย รางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecomagination Leadership Award) รางวัลการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Return on Environment Award) และรางวัลการประหยัดน้ำหรือพลังงานได้ผลจริง (Proof not Promises Award) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553

 

 

รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company ในสาขา Premier Project : Construction ในโรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม จากการจัดอันดับบริษัทพลังงานจำนวน 250 บริษัททั่วโลก ที่มีผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company จัดโดย บริษัท PLATTS ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารพลังงาน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงราคาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์

 

 

ใบรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จาก องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) เป็นการรับรองว่าบริษัทฯมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

 

 

รางวัล Golden Peacock Awards 2012

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Golden Peacock Awards 2012 ในสาขา Excellence in Corporate Governance จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ในฐานะที่องค์กรมีการบริหารจัดการด้านการกำกับองค์กรดีเยี่ยม รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Holy Grail of Corporate Excellence) ในระดับสากล

 

 

รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 ประเภท Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance จากวารสาร Corporate Governance Asia เนื่องจาก บริษัทฯ มีความโดดเด่นในเรื่องของการที่กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Marriott Hotel, Resorts World Manila กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

ใบรับรอง Green Meetings

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับใบรับรอง Green Meetings จาก องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute Foundation : TEI เนื่องจากได้นำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556

 

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo