การยกระดับการกำกับดูแลกิจการ

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จดทะเบียน

ไออาร์พีชี แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความเป็นมืออาชีพ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้มีการสำรวจและวัดผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไทย โดยกรอบในการพิจารณา แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
  • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำรวจ CGR ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมิน CGR ดังนี้

ปีผลประเมินตราสัญลักษณ์
2551ดีมาก
2552ดีเลิศ
2553ดีเลิศ
2554ดีเลิศ
2555ดีเลิศ
2556ดีเลิศ
2557ดีเลิศ
2558ดีเลิศ
2559ดีเลิศ
2560ดีเลิศ
2561ดีเลิศ
2562ดีมาก

การสำรวจ CGR ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการกระตุ้นให้บริษัทฯ จดทะเบียนสนใจต่อการปฏิบัติตามหลัก CG
เป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วไปให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากขึ้น

(รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thai-iod.com/th)

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.