การยกระดับการกำกับดูแลกิจการ

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จดทะเบียน

ไออาร์พีชี แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความเป็นมืออาชีพ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้มีการสำรวจและวัดผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไทย โดยกรอบในการพิจารณา แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
  • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำรวจ CGR ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมิน CGR ดังนี้

ปี

ผลประเมินตราสัญลักษณ์

2563

ดีเลิศ

2562

ดีเลิศ

2561

ดีเลิศ

2560

ดีเลิศ

2559

ดีเลิศ

2558

ดีเลิศ

2557

ดีเลิศ

2556

ดีเลิศ

2555

ดีเลิศ

2554

ดีเลิศ

2553

ดีเลิศ

2552

ดีเลิศ

2551ดีมาก

การสำรวจ CGR ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการกระตุ้นให้บริษัทฯ จดทะเบียนสนใจต่อการปฏิบัติตามหลัก CG
เป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วไปให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากขึ้น

(รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thai-iod.com/th)

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo