ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน
โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ มิติของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 5 มิติ ดังต่อไปนี้

1. สอบทาน และรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการวัดผลการดำเนินงาน

2. สอบทานแผนงานการดำเนินงาน ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้

3. สอบทานการปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และรายงาน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และอำนาจการอนุมัติ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน
 • การติดตามการปฏิบัติงาน
 • การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบการควบคุมภายใน

4. สอบทานทรัพย์สิน สินค้า และวัตถุดิบ ดังนี้

 • การเก็บรักษา และการมีอยู่จริงของทรัพย์สินถาวร อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่สำรอง ฯลฯ
 • การรับจ่ายวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป
 • การเก็บรักษาวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า และ Tank Farm

5. ประเมินการใช้ทรัพยากร (Resources) อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

สำนักตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา เพื่อสนับสนุนความมีประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และจะมีการนำเสนอรายงานต่างๆ ณ สิ้นปี เช่น รายงานตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการช่วยกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีบทบาทหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน และการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo