แจ้งเบาะแส / ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทฯ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิควิศวกรรมปิโตรเคมี
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่บริษัท
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
66 (0) 2765-7000
66 (0) 2765-7001

แบบฟอร์ม

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo