นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ไออาร์พีชี ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ QSHE อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่าง

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้คือ

1. สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน

 1. เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้
 3. เปิดโอกาสและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง จัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกตำแหน่งที่สำคัญ
 4. ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย โดยทำการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้
 5. ส่งเสริมให้มีการสร้างสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งพนักงาน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 1.6 มีขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาในการดำเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของพนักงาน โดยกำหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการและกลไกที่ชัดเจน

2. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

 1. ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ QSHE อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
 2. ออกแบบ และเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตตามหลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้ง จัดการสารเคมีอันตรายและวัสดุเหลือใช้อย่างเป็นระบบ
 3. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 4. สื่อสารทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
 5. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 7. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 8. ส่งเสริม รักษา และธำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม

3. การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

 1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ
 2. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจทำให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป
 3. ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์ใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ
 4. ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่ง/หน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
 5. รับของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น และมูลค่าของที่รับมาไม่เกินที่กฏระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ควรรายงานให้ผุ้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และเป็นไปอย่างเปิดเผยได้ด้วยความโปร่งใส
 6. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์อันอาจก่อให้เกิดความบั่นทอนต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง ทั้งนี้ รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ

 1. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับขององค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
 2. ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ รวมทั้ง ความสัมพันธ์หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการทำงาน/การปฏิบัติหน้าที่
 3. ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือ ทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
 4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
 5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.)อย่างเคร่งครัด

5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

 1. หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกอื่น หรือใช้สารสนเทศที่สำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทฯ และสำหรับผู้บริหารระดับสูงพึงละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากที่สารสนเทศที่สำคัญได้เปิดเผยแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้มีการประเมินสารสนเทศนั้นตามสมควร
 2. ไม่ให้ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแสดงความคิดเห็นในนามของบริษัทฯ ต่อสื่อ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่านทางอินเตอร์เนต หรือเวทีสาธารณะใด โดยไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 3. พึงละเว้น หรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีนโยบาย หรือแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ
 4. จัดเก็บสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีการกำหนดข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งข้อห้ามในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว
 5. ปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย

6. การปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ

 1. ปฏิบัติงานภายใต้กฏหมาย และระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบในการค้นหาแนวทาง/คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฏหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
 2. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำเนินการทางวินัยและบทลงโทษอย่างชัดเจน และสามารถอธิบายแก่พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 3. รักษาความมีระเบียบวินัยในการประพฤติ และปฏิบัติงานของตนเองและผุ้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ขอบเขตอันสมควร โดยคำนึงถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติได้จริง
 4. เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่ทีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร

7. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง การดูแลรักษา

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
 2. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ
 3. ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ
 4. ควบคุมบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับบริษัทฯ และดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามกฏหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 5. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่น
 6. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รวมถึงไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 7. ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม

8. การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด

 1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
 2. มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
 3. รักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 4. ยินดีรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ต้องรีบแจ้งข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
 5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริตจากลูกค้า

9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า & เจ้าหนี้)

 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง/ เจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
 3. จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมาย ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 4. คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจจะมีผลต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากงานการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 6. เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ

10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 1. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
 2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
 3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 4. ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคลลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
 5. คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
 6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน