บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุการพัฒนา อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและดำเนินบทบาทอย่างเหมาะสมในการดูแลสิทธิประโยชน์ หรือ ป้องกัน แก้ไข เยียวยาผลกระทบ จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุน ทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน อย่างต่อเนื่องผ่านทางหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ (Plant Visit) การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) และสถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นต้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่พึงตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

2. พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม อธิบายได้ เสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลขั้นสูง รวมทั้ง เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี นอกจากนี้ ยังขยายผลความ “ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ” ไปสู่ครอบครัวของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน อาทิ กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” รายไตรมาสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับฟัง ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ การให้ข้อมูลแก่พนักงานผ่าน วารสาร”ไออุ่น” เป็นรายเดือน การส่งเสริมการพัฒนามูลค่าเพิ่มทั้งด้านธุรกิจและจริยธรรมของพนักงานทุกระดับขององค์กร ด้วยโครงการประกวดรางวัล Presidential Awards กิจกรรม IRPC Family Day การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานและการสำรวจความรู้สึกนึกคิดและความคาดหวังของพนักงาน (Engagement Survey) ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

3. ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี ปลอดภัย มีคุณภาพและเป็นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น การสำรวจความพึงพอใจ การพัฒนาด้านเทคนิค กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งต่อลูกค้า

4. คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลักCode of Ethicsที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อ คู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม

5. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ไออาร์พีซีได้ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความตระหนัก ห่วงใยและใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการตอบแทนสิ่งดีๆกลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมกับมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทางเลือก

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน