การประเมินคุณค่าร่วมทางสังคมของการดำเนินธุรกิจ

 

นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ ไออาร์พีซี ประเมินผลกระทบต่อสังคมจากการดำเนินธุรกิจ โดยใช้หลักการและเครื่องมือประเมินมูลค่าที่แท้จริงของ KPMG (KPMG’s True Value Methodology) ซึ่งทำให้สามารถประเมินมูลค่าของผลกระทบภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานของไออาร์พีซี โดยผลกระทบนั้นสามารถส่งผลทั้งด้านบวก (Positive Externalities) และด้านลบ (Negative Externalities)

การประเมินนี้จะช่วยให้ไออาร์พีซี ทราบถึงมูลค่าทางการเงินที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยให้ไออาร์พีซี มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางลบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าที่แท้จริง ยังสามารถนำมาใช้ประกอบการวางแผนและพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต

 

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo