Role of Stakeholders

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุการพัฒนา อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและดำเนินบทบาทอย่างเหมาะสมในการดูแลสิทธิประโยชน์ หรือ ป้องกัน แก้ไข เยียวยาผลกระทบ จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุน ทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน อย่างต่อเนื่องผ่านทางหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ (Plant Visit) การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) และสถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นต้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่พึงตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

2. พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม อธิบายได้ เสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลขั้นสูง รวมทั้ง เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี นอกจากนี้ ยังขยายผลความ “ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ” ไปสู่ครอบครัวของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน อาทิ กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” รายไตรมาสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับฟัง ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ การให้ข้อมูลแก่พนักงานผ่าน วารสาร”ไออุ่น” เป็นรายเดือน การส่งเสริมการพัฒนามูลค่าเพิ่มทั้งด้านธุรกิจและจริยธรรมของพนักงานทุกระดับขององค์กร ด้วยโครงการประกวดรางวัล Presidential Awards กิจกรรม IRPC Family Day การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานและการสำรวจความรู้สึกนึกคิดและความคาดหวังของพนักงาน (Engagement Survey) ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

3. ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี ปลอดภัย มีคุณภาพและเป็นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น การสำรวจความพึงพอใจ การพัฒนาด้านเทคนิค กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งต่อลูกค้า

4. คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลักCode of Ethicsที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อ คู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม

5. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ไออาร์พีซีได้ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความตระหนัก ห่วงใยและใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการตอบแทนสิ่งดีๆกลับคืนสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมกับมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทางเลือก

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • Strictly Neccessary Cookies
    Always Active

    These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

  • Analytical/Performance Cookies

    These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save