2564-11-25

คลังน้ำมันไออาร์พีซี ร่วมใจต้านภัย COVID-19

บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยผู้บริหารและพนักงาน จากคลังน้ำมันไออาร์พีซี ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรปราการ จ.อยุธยา จ.ชุมพร และจ.สมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งและละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 540 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 1,700 ชิ้น และแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน 540 ลิตร ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และวัดโดยรอบพื้นที่คลังน้ำมันของไออาร์พีซี เพื่อช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


Other News&Event

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • Strictly Neccessary Cookies
    Always Active

    These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

  • Analytical/Performance Cookies

    These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save