แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ ผลิตจากเอทิลแอลกอฮอล์ มากกว่า 70%  และส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ น้ำ กลีเซอรีน แต่งกลิ่นและสี ผลิตโดยสายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ IRPC เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • Strictly Neccessary Cookies
    Always Active

    These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

  • Analytical/Performance Cookies

    These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save