2565-06-15

5 พันธมิตรองค์กรชั้นนำ เปิดตัวโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox”

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี คุณอนุชา สมจิตรชอบ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส IRPC พร้อมผู้บริหาร บมจ. ปตท. บมจ. บี.กริม เพาเวอร์  เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือเปิดตัวโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” พื้นที่แห่งโอกาสของสตาร์ทอัพในการเชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในการทดสอบนวัตกรรม เพื่อปรับแต่งและพัฒนา โซลูชันให้อุตสาหกรรมของไทยบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้สตาร์ทอัพ และองค์กรต่าง ๆ สามารถเร่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) และรับรองความยั่งยืนในระยะยาวขององค์กร นอกจากนั้น ภายในงาน คุณอนุชา สมจิตรชอบ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส IRPC ร่วมกับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ ได้มีการอภิปราย Panel Discussion ในหัวข้อ Decarbonize Thailand; Now and Next” เกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส และ อนาคตของประเทศไทยต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การ เป็น Thailand’s Zero Carbon Economy


Other News&Event

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • Strictly Neccessary Cookies
    Always Active

    These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

  • Analytical/Performance Cookies

    These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save