การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการ

ไออาร์พีซีและบริษัทในเครือฯ มีการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (รายงาน EIA และ EHIA) เพื่อศึกษาผลกระทบจากโครงการลงทุนใหม่ โครงการขยายกำลังการผลิต โดยกระบวนการจัดทำรายงานดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ไออาร์พีซีและบริษัทในเครือฯได้จัดทำรายงาน EIA/EHIA โดยผ่านกระบวนการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ในระบบของสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่เข้าข่ายกระบวนการจัดทำ EIA/EHIA
โครงการฯในปี 2563
จำนวนโครงการใหม่1
จำนวนโครงการใหม่ที่ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน1
ร้อยละโครงการใหม่ที่มีการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน100%

รายละเอียดโดยสังเขปของโครงการที่จัดทำรายงาน EIA/EHIA และการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

 

โครงการด้านปิโตรเลียม

Condensate Plant Project
Lube Base Oil Plant Project
Upstreams Project for Hygiene and Value Added Products Project

 

โครงการด้านปิโตรเคมีกลางน้ำและปลายน้ำ

Ethylbenzene Styrene Monomer Plant Project
Ethylene and Deep Catalytic Cracking ,Butadiene Toluene Xylene Project Plant
Expandable Polystyrene Plant Project
High Density Polyethylene and Ultra High Mole Molecular Weight Polyethylene Project
Polystyrene Plastic Plant Project
Propylene Compound Project
Propylene Plant Project

 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และหน่วยส่งเสริมการผลิต

Combine Heat and Power Plant Project
Power Plant Project
Multi Product Pipeline Project
Natural Gas Transporting Pipeline Project
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo