Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)
2551-01-13

IRPC ซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนใกล้แล้วเสร็จ

นายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) กล่าวว่า “ตามที่ได้แจ้งให้ชุมชนและสื่อมวลชน จ.ระยอง ได้ทราบว่า กลุ่มโรงงานไออาร์พีซี ที่อยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง มีแผนหยุดซ่อมบำรุงตามระยะเวลา (Major Turnaround) และปรับปรุงบางอุปกรณ์ของโครงการ UHV ตั้งแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  โดยได้ทยอยหยุดหน่วยผลิตต่างๆ ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2560 นั้น  ขณะนี้การซ่อมบำรุงใหญ่ใกล้แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเริ่มทยอยเดินเครื่องหน่วยผลิตต่างๆ ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งด้านอากาศ น้ำทิ้ง เสียง ตลอดระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การซ่อมบำรุงใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1. ช่วงการหยุดกระบวนการผลิต 2. ช่วงการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ 3. ช่วงเริ่มเดินเครื่องกระบวนการผลิต ซึ่งผลกระทบจากหอเผาทิ้ง(flare) อาจจะมีในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 ทำให้เกิดแสงสว่างและควันในช่วงระยะสั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบไว้ในทุกกิจกรรม   ตามที่ได้แจ้งให้ทราบโดยละเอียด เมื่อเดือนมกราคม 2560  ก่อนการหยุดซ่อมบำรุง และได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตลอดช่วงเวลาการซ่อมบำรุง โดยจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน  ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์  1800-800-008 หรือ 038-802560 ที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคสนาม พร้อมทีมงานเฝ้าระวัง เพื่อลงพื้นที่ชุมชนช่วงที่มีการร้องเรียนได้ทันที เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจถึงปัญหา ที่เกิดจากกิจกรรมการซ่อมบำรุงให้ชุมชนทราบจำนวนประมาณ 71,500 ครัวเรือน ประชากร 130,000 คน ครอบคลุม 6 ตำบลในจังหวัดระยอง จัดให้มีสถานีตรวจวัดอากาศถาวร สถานีตรวจวัดอากาศเคลื่อนที่ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบเขตประกอบการเพิ่มเติม 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะ ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดให้มีทีมแพทย์สัญจรลงพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ  สำหรับศูนย์รับข้อร้องเรียนได้ดำเนินการประสานกับชุมชน ที่ได้รับผลกระทบและแก้ปัญหาเป็นรายกรณี อาทิ การร้องเรียนเรื่องกลิ่น ที่เกิดจากสภาพอากาศร้อน สามารถแก้ไขโดยเปิดน้ำสเปร์ยระบายความร้อนของถังทันที และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนให้ทราบสาเหตุ หรือแม้แต่ข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นจากหอเผาไหม้ ก็ได้ทำการแก้ไขโดยการปรับอัตราการเผาไหม้ให้สูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบและชี้แจงผู้ร้องเรียนทันที เป็นต้น

มาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบในช่วงการซ่อมบำรุงใหญ่มีดังนี้
1. จัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น เสียง ฝุ่นละออง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 2. การจัดการด้านมลสารทางอากาศ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงงานและชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 3. การจัดการของเสีย โดยทำการคัดแยกขยะและของเสียตั้งแต่ต้นทาง ส่วนกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดจากการหยุดซ่อมบำรุง บริษัทฯ จะส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะทำการติดตามการขนส่งอย่างใกล้ชิด 4. การจัดการน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 4.1 น้ำเสียจากการทำความสะอาดในการเตรียมระบบ จะถูกส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.2 น้ำเสียอื่นๆ จะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ เพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 5. การจัดการด้านเสียง จัดให้มีการวัดเสียงในชุมชนในช่วงที่มีกิจกรรมซ่อมบำรุง 6. ด้านการจราจร จัดเวลาการเข้า-ออกของผู้รับเหมา และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้ช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระบบในเส้นทางต่างๆ  7. การควบคุมการหกหรือรั่วไหลของสารเคมี โดยตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะที่นำมาใช้บรรจุของเสียไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อป้องกันไอระเหยออกสู่บรรยากาศ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ดักไอระเหยที่จุดปฏิบัติงาน 8. พนักงานและผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Safety Turnaround) อย่างเคร่งครัด 9. มีการรายงานข่าวและสื่อสารข้อมูลต่อภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน สื่อมวลชนระยอง อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

สำหรับโครงการ UHV ในปี 2557 – 2559 ตลอดช่วงระยะเวลาสร้างและหลังการเดินเครื่องจักรได้เชิญตัวแทนชุมชนเข้าชมการดำเนินโครงการและจัดเวทีสัมมนาร่วมกันจำนวนกว่า 600 คนต่อปี รวมทั้งในปี 2559 ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนปีละ 6 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเรื่องการหยุดซ่อมบำรุงโรงงานตามแผน (Major Turnaround) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

อ่าน 440 ครั้ง
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo