2562-12-16

IRPC ร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยคุณธวัชชัย ชัยปราโมทย์ ผู้จัดการส่วนงานกำกับองค์กร (CG) ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คประเทศไทย (GCNT) เข้าร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (.. 2562 2565) จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ณ  ห้อง Conference Room 1 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ ความตั้งใจจริงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และประชาสังคม ภายใต้กรอบหลักการ UNGPs ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ คุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) เยียวยา (Remedy) ในการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จึงได้มีการจัดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 2565) ขึ้นในวันนี้

 

อ่าน 129 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo