ธุรกิจปิโตรเลียม

น้ำมันแก๊สโซฮอล์

สืบเนื่องจากแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2528 โดยโครงการส่วนพระองค์ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จนถึงปัจจุบันได้มีการผลิตเอทานอลเพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐาน โดย IRPC จำหน่ายทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 (Gasohol 95) และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 (Gasohol 91)

ดาวน์โหลด

น้ำมันเบนซินพื้นฐาน

น้ำมันเบนซินสำหรับใช้ผสมกับเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อผลิตเป็นนำ้มัน แก๊สโซฮอล์ ซึ่งโรงกลั่น IRPC สามารถผลิตน้ำมันเบนซินพื้นฐานได้ 2 ชนิด คือ ชนิดที่นำไปผลิตเป็นน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และชนิดท่ีนำไปผลิตเป็น น้ำมันเบนซินออกเทน 91

ดาวน์โหลด

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ไม่ใช่แค่รถยนต์ รถกระบะ และรถบรรทุกเท่าน้ัน ในเคร่ืองปั่นไฟและเคร่ืองยนต์ในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ล้วนแต่ใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซล เรียกได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อน ภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และการเกษตรอย่างแท้จริง

โรงกลั่นน้ำมัน IRPC สํามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้ทั้งชนิดกำมะถันต่ำและกำมะถันสูง

ดาวน์โหลด

น้ำมันดีเซลพื้นฐาน

ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยตรง มีค่ากำมะถันไม่สูงเกินกว่า 0.005 % โดยน้ำหนัก และได้รับ “มาตรฐานยูโร 4” โดยนําไปผสมกับ Biodiesel เพื่อผลิต เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วต่อไป

ดาวน์โหลด

น้ำมันเบนซิน

ใช้สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน และรถจักรยานยนต์ สำหรับเลข 91 และ 95 เป็นตัวที่แสดงค่าออกเทน ค่าความต้านทานต่อการจุดระเบิด ของน้ำมันเบนซิน ถ้ําค่าออกเทนสูงก็จะมีความต้ํานทานการน็อคของเครื่องยนต์สูง ดังนั้นการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และท่ีสำคัญยังช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Gasoline ของ IRPC ประกอบด้วย

น้ำมันเบนซินออกเทน 91
ได้มีการเติมสารพิ่มคุณภาพ ชะล้างความสะอาดส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ในเครื่องยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตาม “มาตรฐานยูโร 4”

ดาวน์โหลด

น้ำมันเตา

กระทรวงพลังงํานได้กำหนดคุณภาพของน้ำมันเตาไว้ 5 ชนิด และน้ำมันเตา ที่ IRPC จัดจำหน่ายให้กับลูกค้ามีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

น้ำมันชนิดท่ี 1 หรือน้ำมันเตาเอ (A)
หรือ เตํา 600 (Fuel oil 600 sec, กำมะถันไม่เกิน 2% โดยน้ำหนัก) เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในกํรใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้ง ธุรกิจประเภทโรงแรม โรงพยาบาล เขตชุมชน ฯลฯ เนื่องจากสามารถ เผาไหม้สมบูรณ์และมีเขม่าต่ำ

น้ำมันเตาชนิดที่ 2 หรือน้ำมันเตาซี (C)
หรือ เตํา 1500 (Fuel oil 1500 sec, กำมะถันไม่เกิน 2% โดยน้ำหนัก) เป็นน้ำมันเตาที่มีความหนืดปานกลาง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีระบบการเผาไหม้และมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุด และมีราคาต่ำกว่าน้ำมันเตาชนิด ที่ 1 หรือน้ำมันเตา (A)

ดาวน์โหลด

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นซึ่งเป็นสารที่สำคัญและจำเป็นในการลดแรงเสียดทานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานประมาณ 90 % ส่วนที่เหลือเป็นสารเพิ่มคุณภาพ หรือสารเติมแต่ง (Additive) ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการย่ิงขึ้น เช่น ระบายความร้อน และรักษาความสะอาดช้ินส่วนของเครื่องยนต์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานของ IRPC ผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 3 ชนิด ตามลักษณะและความเหมาะสมในการนำไปใช้งานต่างๆ ดังนี้

  • 150SN สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตทุกชนิด เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมการขนส่ง
  • 500SN เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานหลักในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ทั้งน้ำมัน หล่อลื่นสำหรับรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
  • 150BS สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรท่ีมีแรงเสียดทานมาก เช่น ใช้ในเครื่องยนต์ของรถบรรทุก, เครื่องจักรรถไฟ, เครื่องเดินเรือทะเล และ อุตสำหกรรมยางสังเคราะห์
ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งอุตสาหกรรม

เมื่อพูดถึงขี้ผึ้งทุกคนคงจะนึกถึงขี้ผึ้งทั่วไปที่เรารู้จักกัน ซึ่งโดยมากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่หลายคนคงจะไม่ทราบว่า ขี้ผึ้งยังสามารถผลิตได้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมน้ำมัน ซึ่งเราเรียกว่า ขี้ผึ้งอุตสาหกรรม ขี้ผึ้งอุตสาหกรรมเป็นไขผลึกที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน มีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งธรรมชาติทั่ไปแต่จะมีส่วนผสมของน้ำมันอยู่ ขี้ผึ้งอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคได้มากมายหลายอย่าง นับตั้งแต่ เทียนไข, น้ำยาขัดเงา, ดินสอสี, ดินน้ำมัน , ตัวประสานในการผลิตไม้อัด, สารเคลือบภาชนะกระดาษและโลหะ, กาว รวมไปถึงส่ิงท่ีเราอาจจะคาดไม่ถึง เช่น หมากฝร่ัง และเครื่องสำอาง

IRPC ภูมิใจนำเสนอขี้ผึ้งอุตสาหกรรมช้ันคุณภาพทั้งสิ้น 3 เกรด ได้แก่

  • 150SW ขี้ผึ้งอุตสาหกรรมตัวเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการผลิตพาราฟินแวกซ์ที่นุ่มและมีสีอ่อน ไมโครคริสตาไลน์แวกซ์ซึ่งมีเนื้อละเอียดและสีเข้มกว่า
  • 500SW ด้วยความหนืดอยู่ในระดับปานกลางจึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการผลิตไมโครคริสตาไลน์แวกซ์ และใช้ในอุตสากรรมตัวประสานในการผลิตไม้อัด
  • BSSW ขี้ผึ้งอุตสาหกรรมที่มีความหนืดสูงสุด เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม เคลือบพื้นผิวที่ต้องรับแรงเสียดทานสูง เช่น พื้นสนามแข่งม้า
ดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์สารสกัดอะโรเมติกส์

สารสกัดอะโรเมติกส์ได้มาจากกระบวนการในการกลั่นสกัดแยกสาร ในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานซึ่งคุณสมบัติจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับน้ำมันหอมระเหย โดยตัวสารสกัดนี้จะมีความหนืดที่สูงมาก กลิ่นเหมือน น้ำมันเครื่อง มีสีเข้มข้นออกทางเขียวน้ำตาล และจัดอยู่ในกลุ่มสารมลพิษ ซึ่งโดยมากสารสกัดอะโรเมติกส์นี้ ถูกนำไปใช้ในการผลิตส่วนผสมยางต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กและใหญ่ และยางสังเคราะห์ ซึ่งใช้ในชิ้นงานต่างๆ สารสกัดน้ียังสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ผงหมึก, จาระบี, พลาสติกไซเซอร์ และคาร์บอนแบล็ค ได้อีกด้วย

IRPC นำเสนอผลิตภัณฑ์สารสกัดอะโรเมติกส์ท้ังหมด 4 เกรดด้วยกัน ได้แก่

  1. RPO0515 เบาที่สุดในกลุ่มอะโรเมติกส์ ด้วยความหนืดที่ 100 °C ต่ำสุดอยู่ในช่วง 5-15
  2. RPO2025 สารสกัดอะโรเมติกส์ที่มีความหนืดอยู่ที่ช่วง 20-25 ณ อุณหภูมิที่ 100°C
  3. RPO2535 สารสกัดอะโรเมติกส์ที่ได้รับความนิยมสูงในการผลิตยางรถยนต์ และ ยางสังเคราะห์ท่ัวไป
  4. PRO6080 เป็นสารสกัดที่มีความหนืดเฉพาะตัว สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต หลายประเภท เช่น ผงหมึก
ดาวน์โหลด

น้ำมันยางมะตอยพิษต่ำ TDAE & RAE

TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract)
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันอะโรเมติกส์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต ยางรถยนต์ และยางสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติค่า VGC สูง ส่งผลให้ ยางรถยนตเ์กิดความร้อนต่ำ ขณะใชงานจึงยืดอายุการใช้งานของยาง มีความต้านทางการหมนของยางต่ำ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง โดย IRPC มุ่งมั่นพัฒนาน้ำมันอะโรเมติกส์ด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ สุขภาพของประชากรโลก ด้วยผลงานการวิจัยและค้นคว้าโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก โดยสามารถผลิตได้คุณภาพที่ดีกว่าน้ำมันอะโรเมติกส์แบบเดิม โดยผลิตสารอะโรเมติกส์ที่มีค่า PCA ต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากลท่ีไม่ก่อให้เกิดมะเร็งและการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในมนุษย์”

RAE (Residue Aromatic Extract) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันอะโรเมติกส์ ท่ีสามารถใช้สำหรับการผลิต ยางรถยนต์และยางสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ TDAE โดย IRPC ทำการพัฒนาและค้นคว้าผลิตภัณฑ์ RAE น้ี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าทุกประเภท ส่งผลให้มี RAE ออกสู่ตลาดถึง 3 เกรด พร้อมท้ัง คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากบริษัทช้ันนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคุณสมบัติของ RAE ทั้ง 3 เกรดนี้ มีสาร PaHs ต่ำ (สารก่อมะเร็ง) และ ผ่านข้อกำหนดของสหภําพยุโรป ซึ่งกำหนดว่าระดับสูงสุดของค่า PaHs ต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ดาวน์โหลด

ยางมะตอย

ยางมะตอยเป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในงานสร้างผิวทาง โดยถนนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก่อสร้างจากยางมะตอยที่ผลิตจากบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งยางมะตอยของบริษัทฯ ผลิตจากน้ำมันดิบที่มีคุณภาพ ทำให้ยางมะตอยที่ผลิตได้มีคุณภาพสูง โดยได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและภายนอกประเทศ เป็นเวลายาวนาน

ดาวน์โหลด

น้ำมันเตาเพื่อการกลั่น

น้ำมันเตาเพื่อการกลั่นเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพสูง ซึ่งได้มาจากการกลั่น น้ำมันดิบโดยตรง เหมาะแก่การนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อล่ืนพื้นฐาน หรือนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเป็นน้ำมันดีเซล เบนซิน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

ดาวน์โหลด

ไวท์สปิริต

ใช้ในอุตสาหกรรมสีทาบ้านและอุตสาหกรรมเคลือบผิว ได้แก่ เคลือบผิว แผ่นเหล็กและเคลือบผิวแผ่นไม้

ดาวน์โหลด

C9 อะโรเมติกส์ / C10+ อะโรเมติกส์เรสซดิว

ใช้เป็นตัวทําละลายสําหรับสีอบ / สีอุตสาหกรรม, สีนํ้ามัน, สีเคลือบสําหรับ อุณหภูมิสูง, สีสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมท้ังการผลิตเรซิ่นสําหรับ อุตสาหกรรมสี ใช้สําหรับหมึกพิมพ์ และยังเป็นตัวทําละลายในการผลิต สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชในอุตสาหกรรมเกษตร

ดาวน์โหลด

โทลูอีน

เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ IRPC โดยโทลูอีนเป็นตัวทำละลายที่นิยมใช้มาก จนได้รับการจัดลำดับเป็นท่ี 2 รองจากเมทานอล ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต ทินเนอร์ สีทําบ้าน สีอบต่างๆ เช่น กรอบโทรทัศน์, ไมโครเวฟ, กาวรองเท้ํา, หมึกที่พิมพ์ลงบนถึงพลาสติกต่างๆ และยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยอีกด้วย

ดาวน์โหลด

ไซลีน, มิกซ์ไซลีน

ใช้ในอุตสําหกรรมสีอบ / สีอุตสาหกรรม เช่น สีทําเรือ ยําฆ่าแมลงในเชิงเกษตรกรรม ทินเนอร์และยังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญในการผลิตเส้นใยและขวดพลาสติกอีกด้วย

ดาวน์โหลด

ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว

ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือท่าเรือ LCT เร่ิมก่อสร้างข้ึน ในปี 2521 เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ ความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรองรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000 – 250,000 ตัน

ท่าเรือปิโตรเลียมเคมีและปิโตรเลียมเหลวให้บริการเทียบเรือเพื่อขนส่งถ่ายสินค้า ด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย นอกจากท่าเรือจะให้บริการสินค้าของบริษัทเองแล้วยังเปิดให้บริการแก่บริษัททั่วไปจากภายนอกเข้ามาใช้บริการเทียบเรือและขนถ่ายสินค้าได้ด้วย ปัจจุบันท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวมีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 ลำต่อปี

ดาวน์โหลด

ระบบงานอัจฉริยะ เสริมศักยภาพ ความเป็นผู้นําด้านปิโตรเลียม

IRON คืออะไร ?
IRON นวัตกรรมใหม่ด้านการซื้อขายออนไลน์ผ่านมือถือที่ IRPC ได้พัฒนาระบบข้ึนมาใช้เป็นเจ้าแรกในอาเซียน เพื่อให้การซื้อขายและการทำธุรกรรมต่างเป็นเรื่องง่ายสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนั้น ถือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้ IRPC ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจรของเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิ

IRON ทำงานอย่างไร?
ระบบงานของ IRON ที่เรียกว่า IRON Mobile Solution น้ันมีระบบงานหลักรองรับความต้องการของลูกค้า IRPC และผู้ปฏิบัติงานของแผนกการตลาด แผนกการเงิน และแผนกสินเชื่อของ IRPC ทั้งหมด 5 ส่วนงานหลัก

นวัตกรรม IRON Mobile Solution นอกจากช่วยเสริมศักยภาพด้านงาน ซื้อ-ขาย ให้มีความสะดวก คล่องตัว และปิดการขายได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน และเสริมความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

ดาวน์โหลด

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือไม่?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo